Krátka história našej školy
Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec

Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec

Prvá písomná zmienka o škole je z roku 1870, kedy v Kráľovskom Chlmci vznikla živnostenská spoločnosť, ktorá sa zaoberala aj s prípravou učňov. V roku 1896 pri obecných školách pôsobila škola s tromi vyučujúcimi, ktorí pripravovali učňov. Neskôr v roku 1906 v Kráľovskom Chlmci vzniklo zariadenie na výučbu a prípravu učňov pod názvom Učňovská škola, ktorá sa sústredila na praktickú prípravu učňov. Počnúc rokom 1907 bolo zriadené v Kráľovskom Chlmci.
Živnostenské spoločenstvo s predsedom Aczélom Izidorom. V roku 1910 sa rozšírila škola, v ktorej sa vyučovalo dvakrát v týždni v popoludňajších hodinách. Značný rozvoj odborného vzdelávania nastal v roku 1927 zriadením Okresného živnostenského spoločenstva v Kráľovskom Chlmci. Súbežne s okresným živnostenským spoločenstvom sa rozvíjala aj inštitúcia na prípravu učňov, v ktorej sa vyučovali nasledujúce profesie: murár, klampiar, drotár, stolár, kováč, zámočník, cestár, dámsky a pánsky krajčír, obuvník, holič, kaderník, klobučník, medovnikár, čipkár, gombikár, mäsiar-údenár, obchodník, zmrzlinár. Do roku 1939 sa toto zariadenie pre učňov nazýva Miestna učňovská škola, neskôr Miestna živnostenská učňovská škola. Po druhej svetovej vojne sa končí éra živnostenského spoločenstva, Miestnu živnostenskú učňovskú školu vystrieda Učňovská škola miestneho hospodárstva. V roku 1960 bola založená Učňovská škola, v ktorej postupne sa menili aj odbory (strojný mechanik, maliar a natierač, murár, predavač, krajčírka, holič-kaderník, automechanik, stolár, tesár). Popri dennom štúdiu sa zriadila večerná škola pracujúcich pre profesie elektrikár, zámočník, stolár.
V roku 1984 školu prevzal závod SEZ Krompachy, zmenil sa názov školy na Stredné odborné učilište elektrotechnické, Kráľovský Chlmec.
Od 1. 1. 1991 SOU E v Kráľovskom Chlmci sa stalo samostatným právnym subjektom; zriaďovateľom je MH SR. Od roku 1993 na škole sa začala príprava mládeže aj v štvorročných študijných odboroch s maturitou.
Od 1. 9. 2001 názov školy je Stredné odborné učilište, Kráľovský Chlmec. Od 1.9.2005 došlo k zlúčeniu SOU a DOŠ Kráľovský Chlmec a škola dostala názov SPOJENÁ ŠKOLA S ORGANIZAČNÝMI ZLOŽKAMI SOU A DOŠ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC.
Dňom 1. 9. 2008 došlo k zlúčeniu Spojenej školy s organizačnými zložkami DOŠ a SOU Kráľovský Chlmec a Spojenej školy s organizačnými zložkami SOUŽ a OA Čierna nad Tisou. Nový názov školy je Spojená škola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec.

Pracovisko Čierna nad Tisou

Pracovisko Čierna nad TIsou

Strategická poloha Čiernej nad Tisou ako prekládkovej železničnej stanice na československo-sovietskej hranici umožnila v 60-tych rokoch 20. storočia vznik učilišťa pre potreby železničnej dopravy. Prví študenti si zasadli do lavíc Železničného odborného učilišťa v Čiernej nad Tisou v roku 1964. Hlavným poslaním učilišťa sa stáva výchova kvalifikovaných pracovníkov v oblasti elektrotechniky a strojárstva. Neoddeliteľnou súčastou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce. V 70-tych rokoch 20. storočia získavajú odborné vzdelanie v Čiernej nad Tisou okrem občanov Československej socialistickej republiky aj občania Vietnamskej socialistickej republiky. Od školského roku 1977/78 začína škola poskytovať možnosť štúdia odboru železničiar. Tento učebný odbor pripravuje najmä na robotnícke povolania v železničnej prevádzke, ako napríklad dozorca výhybiek, výhybkár, posunovač, sprievodca nákladných vlakov, hradlár, hlásničiar, tranzitér či signalista. Záujemcovia o štúdium prichádzajú z celého východného Slovenska. Študenti zo vzdialenejších oblastí bývajú v internátoch. V tom istom školskom roku začínajú študovať v Čiernej nad Tisou aj prví maturanti študijného odboru mechanik silnoprúdových zariadení.Od 1. 9. 1978 je škola zaradená do siete stredných škôl a dostáva názov Stredné odborné učilište železničné.
Od svojho vzniku študovalo na SOUŽ v Čiernej nad Tisou mnoho mladých ľudí, z ktorých si väčšina našla uplatnenie v železničnej doprave. Mnohí bývalí študenti trojročných odborov absolvujú aj štúdium popri zamestnaní, vďaka ktorému po rokoch získavajú maturitné vysvedčenie.
Okrem SOUŽ majú absolventi ZŠ od školského roku 1993/94 možnosť ďalej študovať  v Čiernej nad Tisou aj na obchodnej akadémii. Študijný odbor obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným na výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, penažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. Mnohí absolventi OA v Čiernej nad Tisou pokračujú po maturite v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.
Obchodná akadémia existuje ako samostatná škola až do školského roku 2004/2005. Dlhodobý pokles populácie na Slovensku v dôsledku existenčnej neistoty po roku 1989 má za následok racionalizačné opatrenia v oblasti školstva, ktoré sa priamo dotýkajú aj SOUŽ a OA v Čiernej nad Tisou. Preto na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja vzniká v Čiernej nad Tisou 1.9.2005 zlúčením SOUŽ a OA Spojená škola s organizačnými zložkami SOUŽ a OA. Škola sa však nevyhla ani druhej etape racionalizácie, a tak je k 31. 8. 2008 vyradená zo siete stredných škôl a od 1.9.2008 sa stáva súčasťou Spojenej školy v Kráľovskom Chlmci s názvom Spojená škola Kráľovský Chlmec.

Pridaj komentár