Stránky kariérového a výchovného poradcu

Zástupca pedagógov rady školy v spolupráci s koordinátorom školského parlamentu vyhlasujú voľby členov do školského parlamentu (ďalej len ŠP) pre školský rok 2022/2023.

Dátum volieb: 22.02.2023

Termín podania prihlášky za člena ŠP: 20.02.2023

Počet členov: RŠ stanovila maximálny počet členov Školského parlamentu na deväť (9)

Spôsob podania prihlášky za člena ŠP:

Printová forma: Tlačenú prihlášku za člena školského parlamentu si kandidát prevezme od koordinátora ŠP. Kandidátom podpísaná prihláška musí byť do stanoveného termínu odovzdaná koordinátorovi ŠP, ktorý potvrdí svojim podpisom jej prijatie.

Elektronicky prostredníctvom EduPage: Kandidáti svojou správou z vlastného účtu prostredníctvom EduPage deklarujú záujem o kandidatúru v ŠP. Správu musia adresovať koordinátorovi ŠP do stanoveného termínu. Koordinátor ŠP odpoveďou na správu odobrí prijatie jeho kandidatúry.

Osoby dohliadajúce na priebeh volieb:

 • koordinátor školského parlamentu, Mgr. Katarína Banyková
 • zástupca pedagógov rady školy, Anna Tomčiová

Spôsob, akým sa bude voliť:

Zástupca pedagógov Rady školy v spolupráci s koordinátorom ŠP na základe prihlášok kandidátov vytvoria v EduPage kandidátsku listinu s predmetom „Voľby do školského parlamentu“ a odošlú všetkým žiakom školy. V prípade nižšieho počtu kandidátov do ŠP, ako je stanovený počet, nie je potrebné vyhlásenie volieb a kandidáti automaticky získavajú mandát člena ŠP (viď Štatút Školského parlamentu). Členmi ŠP sa stanú prví deviati kandidáti, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov. Voľby prebehnú tajným hlasovaním. Pri hlasovaní žiaci majú možnosť označiť 4 kandidátov. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb budú zverejnené na webovom sídle školy.

Kandidáti do Školského parlamentu

 1. Baloghová Sofia, I.A trieda
 2. Juhász Juraj, I.A trieda
 3. Boháčová Rebeka, I.C trieda
 4. Csókaová Mária, I.C trieda
 5. Szepesiová Cyntia, II.C trieda
 6. Kissová Miriam, II.A trieda
 7. Illés Félix Maximiliam, II.B trieda
 8. Szopková Beatrix, III.D trieda
 9. Királyová Tamara, III.D trieda
 10. Bolaček Slavomír, III.A trieda

Kandidáti sa dobrovoľne uchádzali o miesto v školskom parlamente. Voľby budú tajné. Aby bol online hlasovací lístok platný, žiaci budú krúžkovať minimálne jedného a maximálne štyroch kandidátov.

Volebná komisia v zložení :

Mgr. Katarína Banyková, koordinátorka ŠP, ŠP, VaKP: ______________________

Anna Tomčiová, zástupca rady školy:  ________________