Školské akcie

Na našej škole sa dňa 17. 02. 2023 konala súťaž Poznaj slovenskú reč, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov maďarských tried. V tejto súťaži žiaci predviedli svoje vedomosti v predmete slovenský jazyk. Súťaž pozostávala z troch druhov úloh. V prvej úlohe si žiaci mali zapamätať čo najviac informácií z prečítaného populárno-náučného textu, v tomto prípade to bola recenzia na seriál How to Become a Tyrant. V druhom kole mali k dispozícii 5 tém na slohovú prácu aj s pomocnými kľúčovými slovami. Tretie kolo pozostávalo z desiatich slov rôznych slovných druhov, z ktorých žiaci mali kreatívne vytvoriť vlastný text a použiť v ňom dané slová.
Na prvom mieste sa umiestnili až dvaja žiaci – Félix Maximilián Illés z II.B a Dominik Herczeg z I.B. Druhé miesto zaujal Dominik Hajdu z I.B triedy.
Našim žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.