Školské akcie

Žijeme v uponáhľanom svete, každodenný život kladie nové výzvy nielen žiakom, učiteľom, rodičom, ale aj dospelým osobám. Dnešné najžiadanejšie profesie vyžadujú technické zručnosti. Absolventi musia ovládať moderné stroje a zariadenia, musia byť zruční v oblasti autoelektroniky, používať počítače a administratívne programy a naučiť sa vyhľadávať potrebné informácie na internete.

SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája v Kráľovskom Chlmci je verejnou vzdelávacou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a záujemcov s ponukou rôznych vzdelávacích a spoločenských aktivít.

Od 01. 09. 2021 sa na našej škole rozširujú možnosti vzdelávania verejnosti v rámci celoživotného vzdelávania formou akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na rekvalifikáciu pracovnej sily pre potreby trhu práce a o ďalšie vzdelávacie programy v oblasti elektrotechniky a strojárstva. Naša inštitúcia ponúka vzdelávacie programy, ktoré sa realizujú aj v jazyku národnostnej menšiny, t. j. v jazyku maďarskom.

Rozhodujúcou úlohou vzdelávania má byť príprava žiakov pre efektívne využitie znalostí v praxi. Preto sme v rámci projektu Podpora prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie“  tento svetový trend realizovali v tomto duchu pre našich žiakov študijného a učebného odboru  formou akreditovaných vzdelávacích programov:

  • Ručné spracovanie kovov a zváranie,
  • Základy trieskového obrábania kovov,
  • Technológ a operátor CNC strojov,
  • Autoelektronika,
  • Energetická a zabezpečovacia technika budov.

Úspešní absolventi získali osvedčenie v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Veríme, že získané vedomosti a zručnosti v študijných a učebných odboroch otvoria brány trhu práce mnohým úspešným absolventom.