Školské akcie

V stredu, 21. septembra 2022, sa na našej škole uskutočnil „Deň ochrany života a zdravia“, ktorý sme realizovali v priľahlom území Strednej odbornej školy techniky a remesiel, v meste Kráľovský Chlmec. Krásny jesenný deň sme začali na amfiteátri našej školy, kde žiaci boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia na vychádzke. Neskôr sme sa vydali smerom na  Veľký Kopec  – obľúbené miesto mesta Kráľovský Chlmec. Počas turistickej prechádzky sme si mohli overiť hravou a súťaživou formou  teoretické vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, ktoré boli zamerané na ochranu života a zdravia. Vedomosti a zručnosti sú potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá môže vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie, tiež pri pobyte a pohybe v prírode. Jednotlivé triedy získavali body za správne odpovede, ktoré sme na konci dňa zrátali a na základe toho vyhlásili víťaznú triedu. Zo štyroch zúčastnených tried (I.A, I.B, II.A a II.B) najviac bodov zozbierala II.B trieda. Za aktívnu účasť žiakom bola pridelená sladká odmena. Na záver sme vyhodnotili a ukončili „Deň ochrany života a zdravia“ na Mestskom amfiteátri, odkiaľ boli žiaci prepustení domov.