Školské akcie

26. septembra 2022 sme znova oslávili jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu spolu so základnými školami regiónu Medzibodrožia. Cieľom bolo podnietiť žiakov, aby sa učili jazyky v školách aj mimo nich. Dôvod je veľmi jednoduchý, aby sa v cudzích jazykoch ľahšie dorozumeli.

Zo 16 pozvaných základných škôl sa workshopu zúčastnilo 8: základné školy s vyučovacím jazykom slovenským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou a Borše, základné školy s vyučovacím jazykom maďarským z Kráľovského Chlmca, Veľkého Horeša, Stredy nad Bodrogom, Bielu a Boľu. Spolu s našimi študentmi z triedy I.A a I.B tvorili 10 pracovných skupín po päť žiakov. Medzi sebou súťažili na troch stanovištiach: slovenskom, maďarskom a anglickom. Všetci boli veľmi šikovní.

V slovenskej skupine žiaci odhaľovali tajomstvá spisovnej slovenčiny, vytvárali dialógy, do ktorých mali zakomponovať nečakané slová a hrali hru Activity. V maďarskej skupine princípom montáže tvorili básne, pracovali s frazeologizmami, rozoznávali literárne žánre na základe zhudobnených básní a riešili úlohy na tvorbu slov. V anglickej skupine sa žiaci vydali na cestu jazykových výziev: skladali palindrómy, pracovali s cyrilikou, posunkovou rečou, rozoznávali európske jazyky, riešili jazykový kvíz a krížovku.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným základným školám, že prijali naše pozvanie a dúfame, že sa nabudúce stretneme v takej istej dobrej atmosfére, ako to bolo tento rok.