ERASMUS+

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000007125

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev, zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

Tohto roku sa odborná stáž uskutočnila v maďarskom meste Győr v termíne 23.4.2022 – 13.5.2022. Do programu sa zapojilo 27 žiakov z odborov logistika, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik strojov a zariadení, mechanik – elektrotechnik a autoopravár  – mechanik. Žiaci mali možnosť pracovať v nasledujúcich firmách: DriveLine CarBt., METRO Kereskedelmi Kft., Cargo Viszed Kft., Török Gépipari Kft., T+CNC Kft., Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft., Gyimes Autóház Kft.

Práca, ktorú sme vykonávali, bola zaujímavá, užitočná, avšak často aj náročná. Vo voľnom čase sme sa zúčastnili zaujímavých programov, ako prehliadka mesta, návšteva múzea, športový zápas a teambuilding. Boli sme ubytovaní v krásnom centre mesta v Hoteli Danubius Rába.

Počas programu sme mohli zužitkovať teoretické vedomosti nadobudnuté počas vyučovania a zároveň prehlbovať praktické zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Naša pripravenosť a odborné znalosti boli pozitívne hodnotené zo strany hosťujúcich organizácií. Niektorí z nás  sa vrátili domov s pracovnou ponukou (v odbore mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení).

Fotky nájdete na našej Facebook stránke: ERASMUS+

Sofia Kreškociová, II.A, Logistika