Školské akcie

Dňa 21. – 22. apríla sa uskutočnilo štátne kolo súťaže Pekná maďarská reč. Súťaž v kategórii „A“ , ktorá bola podporovaná Ministerstvom školstva SR, sa uskutočnila v budove základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V prestížnej súťaži v štyroch kategóriách súťažilo 52 študentov, čím dokázali svoje vedomosti,  lásku a oddanosť maďarskému jazyku.

Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutočnilo dňa 21. apríla o 8.00 hod. v telocvični školy. Po otvorení sme išli   do triedy, kde sme sa mohli pripraviť, potom sa mohla začať súťaž. Prvým krokom bolo to, že sme si vylosovali  čísla. V prvom kole sme prečítali ukážky, ktoré sme nacvičovali  aj doma v škole. Ja som čítala úryvok z románu Szindbád sa vráti domov,  ktorý napísal Sándor Márai. Po jednom sme sa premiestnili do triedy, v ktorej bola trojčlenná porota a učitelia, ktorí nás pripravili na súťaž. Čakali na našu hlasnú reprodukciu textu. Po hlasnej reprodukcii  sme sa vrátili do triedy, kde sme sa pripravovali. Tam sme dostali od pani učiteľky jeden text. Mali sme  15 minút na to, aby sme sa pripravili na reprodukciu textu , potom texty pozbierali. Texty nám vrátili len vtedy, kedy sme stáli pred porotou. To bolo druhé kolo súťaže.

Po druhom kole nasledovalo tretie kolo. V tomto kole bolo potrebné si  vybrať  jednu tému z piatich. Na základe vopred daných podmienok bolo treba napísať jednu úvahu. Ja som písala o svojom venčeku, ktorý bol najzaujímavejšou udalosťou môjho života. Svoje myšlienky som mala   prezentovať jednoznačne a presne, lebo v tomto kole čítanie nebolo povolené. Na konci súťaže sme si vypočuli hodnotenie odbornej poroty.

Odovzdávanie cien  sa uskutočnilo druhý deň o 9.00 hod. v štúdiu Máraiho v divadle Thália. Žiaci gymnázia Máraiho pripravili literárno-hudobné predstavenie o hodnotách materinského  jazyka, potom nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien. Ja som dosiahla 2. miesto vo 4. kategórii. Dostala som 4 knihy, diplom a pamätný list. Ďakujem pekne pani učiteľke Andrei  Pankovics, ktorá ma pripravila na tú súťaž. Dúfam, že aj v budúcom školskom roku sa môžem zúčastniť súťaže Pekná maďarská reč.

Szopko Beatrix, II.B