Správy - Oznamy

V súlade s Rozhodnutím MŠVVAŠ SR platným od 08.02.2021, Uznesením vlády SR č. 77 účinným od 06.02.2021 a usmernením KSK ako zriaďovateľa zo dňa 24.02.2021 oznamujeme všetkým žiakom končiacich ročníkov, t. j. IV.A triedy, II.NŠ triedy – maturanti a III.C triedy – 3-ročný učebný odbor, že dňom 03.03.2021 uvedené triedy povinne prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.

 

Vyučovanie bude prebiehať v škole podľa upraveného rozvrhu hodín. V študijných odboroch  dôraz sa bude klásť na odborné predmety, odborný výcvik a jazyky súvisiace s maturitnou skúškou. U žiakov učebného odboru sa bude vyučovať odborný výcvik a odborné predmety v súlade s požiadavkami ukončovania štúdia – záverečné skúšky.

 

Podmienky prezenčného vzdelávania

Každý žiak, ktorý sa zúčastní prezenčného vyučovania, je povinný sa preukázať:

  1. V prípade plnoletého žiaka negatívnym testom vzťahujúcim sa na svoju osobu nie starším ako 7 dní, (resp. platným lekárskym potvrdením o prekonaní COVID – 19).
  2. V prípade neplnoletého žiaka negatívnym testom vzťahujúcim sa na svoju osobu nie starším ako 7 dní a negatívnym testom jedného zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní, (resp. platným lekárskym potvrdením o prekonaní COVID – 19).
  3. Na antigénové testovanie je potrebné využiť mobilné odberné miesta zriadené v jednotlivých obciach, alebo sa objednať do NsP Kráľovský Chlmec na linku https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.
  4. Žiaci na odborný výcvik a na odbornú prax donesú so sebou pracovné oblečenie a obuv.

 

 

Kráľovský Chlmec, 25. 02. 2021

 

Ing. Ivan Beňo

PRŠ

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)