Stránky kariérového a výchovného poradcu

Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Katarína Banyková

Konzultačné hodiny: Utorok: 14:30-15:30,

Konzultácie mimo konzultačných hodín sú možné po telefonickom alebo emailovom dohovore

Kontakt: katarina.banykova@soskch.sk

Kabinet: B21

Základné činnosti Výchovného a Kariérového poradcu počas školského roka 2020/2021

 • Spolupracovať s vedením školy, školským koordinátorom prevencie závislostí a sociálno-patologických javov, triednymi učiteľmi a MOV, školským psychológom,
 • viesť dokumentáciu KP – denník KP,
 • v čase konzultačných hodín  zabezpečovať poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom,
 • usmerňovať záujemcov o štúdium na vysokých školách a o nadstavbovom štúdiu,
 • navštíviť ZŠ v oblasti Medzibodrožia a podľa možnosti aj Použia s cieľom informovania žiakov 9. ročníka o možnostiach štúdia na našej škole,
 • priebežne komunikovať so základnými školami – poskytovanie informácií, náborová činnosť, prezentácia ponúkaných odborov,
 • organizovať Dni otvorených dverí, Noc profesií – Szakmák éjszakája, Deň techniky, Ekonomika v praxi – predstaviť školu ZŠ a verejnosti regiónu Medzibodrožie a Použie,
 • pomoc pri organizácii prijímacích skúšok,
 • podľa potreby dopĺňať a aktualizovať plán práce KP,
 • aktualizovať nástenku a webovú stránku školy – sekcia KP,
 • podieľať sa na príprave zavedenia duálneho vzdelávania na škole,
 • metodická pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na VŠ a ich kontrola.