ERASMUS+

Názov projektu: Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednej Českej republike

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060477

Termín: 10/02/2020 – 01/03/2020

 

Cieľovou skupinou mobilitného projektu bolo 20 žiakov 2. a 3. ročníka z 4 rôznych odborov (4 z odboru Autoopravár-mechanik, 5 z odboru Kaderník/Kaderníčka, 6 z odboru Strojný mechanik a 5 z odboru Mechanik elektrotechnik). Cieľovou krajinou mobilitného projektu bola Česká republika – Praha.

 

Hlavným cieľom školy z hľadiska rozvoja kvality a internacionalizácie bolo poskytnúť študentom možnosť absolvovať zahraničnú odbornú stáž a prepojiť tak teoretické vedomosti nadobudnuté počas vyučovania s praktickými v reálnom pracovnom prostredí s cieľom modernizácie vyučovacieho procesu a vytvorenia siete medzinárodných partnerov. V rámci nášho projektu sme skvalitnili praktickú výučbu a získali nové poznatky v študovaných odboroch. Získali sme schopnosti pracovať so strojmi, zariadeniami, prístrojmi, používanými v jednotlivých podnikoch a získali sme reálne poznatky o fungovaní pracovísk hosťujúcich organizácií. Overili sme vzťah teórie a praxe pri praktickej aplikácii vedomostí a zručností získaných v odborných predmetoch vyučovaných na škole.  Rozvíjali sme schopnosti, ako samostatnosť, kreatívnosť, zodpovednosť, presnosť a iniciatívy žiakov, komunikačnú schopnosť, prácu v kolektíve.

 

Počas trojtýždňovej stáže v zahraničí došlo k rozvoju profesionálnych kompetencií. Žiaci získali presnú a konkrétnu predstavu o reálnom pracovnom živote, spoznali inú kultúru, spoznali podnikateľské prostredie v danom odbore, zlepšili sa ich komunikačné schopnosti a kompetencie. Odborné kompetencie, ktoré boli získané mobilitou:
– oboznámili sa s modernými technológiami, postupmi a trendmi v úprave a farbení vlasov v odbore Kaderník/Kaderníčka,
– získali schopnosť rozoznať zdravé vlasy od poškodených a navrhnúť vhodný spôsob ošetrenia vlasov v odbore Kaderník/Kaderníčka,
– spoznali moderné výrobné technológie elektrotechnických komponentov a zariadení v praxi v odbore Mechanik-Elektrotechnik,
– získali schopnosť vykonať programovanie a testovanie elektronických sériových obvodov,
– osvojili použitie nových technológií, techniky, programov (grafické systémy na znázornenie strojových zariadení a ich častí, výroba zabezpečená CNC strojmi) v odbore Strojný mechanik,
– nadobudli schopnosť aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,
– rozvíjali odbornú zručnosť v oblasti detekcie a vykonávania opráv jednotlivých funkčných častí a zariadení automobilov

 

Partnerské organizácie:

Stanislav Trojan

Em Hair s.r.o,

Happy Hair s.r.o.,

Lenner Motors s.r.o.,

Penta Trading spol. s.r.o.,

Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje