Školské akcie

dav

Na Slovensku sa  21. marca 2019 „klokanilo” už 22. raz. Hlavným poslaním medzinárodnej súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi a zároveň umožňuje žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Do súťaže sa žiaci našej školy zapájajú už tradične každý rok. Ani v tomto školskom roku tomu nebolo inak. V kategórii KADET O12 (1. a 2. ročník SŠ) zaujímavé úlohy riešili  12. žiaci a  do kategórie JUNIOR O34 (3. a 4. ročník SŠ) sa zapojilo 8 žiakov. Žiaci mali 60 minút na riešenie 24 úloh v troch stupňoch obťažnosti. Svoje výsledky si mohli pozrieť v elektronickom systéme od 10. apríla prostredníctvom svojho prihlasovacieho kódu na webovej stránke súťaže.

Vyhodnotenie výsledkov našich žiakov v celoslovenskom meradle sme dostali 16. 5. 2019. Úspešnými riešiteľmi z našej školy boli nasledovní žiaci:

 

P. č. Meno a priezvisko Kategória Trieda
1. Dominik Sadecký O12 I. A
2. Ladislav Anderkovics O12 II. A
3. Regina Gyüreová O34 III. A

 

Žiačka Regina Gyüreová z III.A triedy je zároveň aj naša „školská šampiónka“. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom prajeme, aby v budúcom roku sa im darilo v dosiahnutí lepších výsledkov.

 

Mgr. Eva Blašková, koordinátorka súťaže