ERASMUS+

Názov projektu: Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednom Maďarsku

Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035070

Termín: 4.-24. február 2018

V rámci programu Erasmus+ sa naši žiaci zúčastnili tohto roku odbornej stáže v maďarskom meste Eger.
Spolu 15 žiakov z odborov kaderník, autoopravár a mechanik elektrotechnik si prehlbovalo vedomosti zo svojho odboru počas troch týždňov v miestnych podnikoch. Aj touto cestou rozširovali svoje zručnosti a získali nové skúsenosti, ktoré neskôr budú môcť využiť pri úspešnom uplatnení sa na trhu práce doma i v zahraničí.

Hlavné ciele projektu:

– oboznámenie sa s novými technológiami, technikami a pracovnými postupmi v danom odbore,

– rozvíjanie jazykových zručností,

– zvyšovanie mobility študentov,

– podnietenie inovatívneho myslenia a konania,

– rozvíjanie pracovných návykov a zmyslu pre zodpovednosť,

– získanie skúseností s adaptáciou k neznámemu prostrediu,

– podpora zamestnateľnosti na európskom trhu práce.