Správy - Oznamy

Vážení pedagógovia, milí študenti, prváci i vy, ktorí sa vraciate do známeho školského prostredia!

Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko. Za sebou necháva slnečné dni plné oddychu, zábavy, cestovaní a zážitkov. Zabehnutý pomalší rytmus prázdnin a dovoleniek vystriedajú školské povinnosti. Som však presvedčený, že počas leta, ktoré sa pomaly končí, ste načerpali dosť síl a oddychu, aby ste do nového školského roka vkročili plní energie a chuti vzdelávať sa.

Vitajte v školskom roku 2018/2019. Jeho úspešnosť máte vo svojich rukách. Dnes sa vám otvára priestor na to, aby ste si mohli uvedomiť, čo pozitívne so sebou nový školský rok prináša – a to možnosť naučiť sa niečo nové, získať nové skúsenosti a rozširovať svoje obzory. Je na každom z Vás, ako sa zhostíte nových študijných výziev, ako využijete šance, ktoré sa Vám otvárajú a aké osobné méty si nielen naplánujete, ale aj zdoláte. Som presvedčený, že spolu to zvládneme.

Rád by som vzdal úctu Vašim učiteľom, je len málo ťažších, ale čestnejších povolaní. Budú to oni, ktorí Vás budú sprevádzať školským rokom. Ich zapálenie a trpezlivosť Vám dajú vedomosti, ktoré — a to si všetci dobre pamätáme — oceníte až o desiatky rokov neskôr. Mojou politikou v Košickom samosprávnom kraji je podporovať kvalitu vzdelávania vo všetkých 63 školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedomujeme si totiž, že školstvo je kľúčovým pilierom spoločnosti, ktorá musí a chce rásť. Našou snahou je prijímať opatrenia smerujúce k vytváraniu podmienok pre kvalitné zázemie na našich školách a posúvať úroveň vzdelávania a aktivít na školách, osobitne pre nadaných, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pozitívnou správou je aj záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania, ktorý z roka na rok rastie, o čom svedčí aj dobrá spolupráca so zamestnávateľmi v našom kraji.

Nie je to tak dávno, čo som bol v školských laviciach aj ja. No ak by som mal spomenúť, aké sú rozdiely v oblasti vzdelávania v porovnaní s Vašimi predchodcami, tým najväčším sú otvorené možnosti študovať v zahraničí, absolvovať študijné výmenné pobyty či stáže, porovnať systém vzdelávania aj v iných krajinách a získať nových spolužiakov a kamarátov. Nepochybne je to šanca, ktorú sa oplatí využiť. Mnohí z Vás sa aj po skončení strednej školy rozhodnú študovať v iných regiónoch na Slovensku alebo v zahraničí. Naša spoločnosť však potrebuje kvalitných odborníkov a šikovných mladých ľudí aj doma, na východe. Som presvedčený, že skvalitnením výchovno-vzdelávacieho procesu, zavedením atraktívnych učebných odborov či novými interaktívnymi prvkami v stredoškolskom vzdelávaní sa nám podarí zvýšiť Váš záujem o odborné vzdelávanie na našich školách. Našou snahou bude pomáhať k vzniku nových pracovných miest, aby mladí a šikovní ľudia v našom kraji zostali, ak odídu, aby sa vrátili, zamestnali sa s očakávaným ohodnotením a boh spokojní v kraji, v ktorom prežili študentské roky a v ktorom chcú ostať žiť aj po skončení študentských čias.

Milí pedagógovia, mať úspešných absolventov žiadaných v praxi a obstáť v neľahkej konkurencii, chce mnoho prebdených nocí hľadaním ciest a správnych rozhodnutí. Vývoj spoločnosti ide dopredu rýchlym tempom, nezastaví sa a ani nepočká. Pre školstvo je dôležité tento trend prijať, prispôsobiť sa mu a pružne reagovať na zmeny, ktoré so sebou dnešná doba prináša. Nepochybujem, že Vaša práca je neľahká, vyžaduje si vysoké nasadenie, veľa času a energie na neustále dopĺňanie vedomostí. Zároveň je však veľmi dôležitá, je to poslanie s vysokou hodnotou. Prajem Vám preto, aby ste nestrácali chuť reagovať na zmeny dnešnej doby. A skláňam sa pred Vami s úctou k Vášmu poslaniu.

Cieľom vzdelávania, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť. Učiteľ národov, Ján Amos Komenský, predvídal a najmä vedel, o čom hovorí, že len človek, ktorý má svoj cieľ, má aj svoju budúcnosť. Pamätajte nato, najmä Vy, ktorí budete skladať v tomto školskom roku skúšku dospelosti. Svet sa pred Vami otvára. V ňom Vám určite ochotne Vaši učitelia ukážu jeho tajomstvá i úskalia, ale ten správny kľúč na odomknutie života máte len vy sami. Chopte sa príležitosti a život sa Vám odmení.

Vážení pedagógovia, milí  študenti,

svoj príhovor končím želaním pre všetkých – majte veľa elánu, trpezlivosti, optimizmu, chuti, odvahy, tvorivého nadšenia a vzájomného porozumenia. Verím, že nový školský rok bude silným impulzom pre naplnenie Vašich cieľov a školská brána, ktorá sa dnes otvára, bude Vašou cestou k úspechu.

Rastislav Trnka