Školské akcie

Žiaci odboru stavebníctvo z II. NŠ triedy  a niektorí žiaci odboru murár z II.C triedy  mali možnosť sa oboznámiť s geodetickými prácami v teréne. Počas exkurzie vo firme Leica videli  nové geodetické prístroje, ktoré sa v súčasnej praxi používajú.

Hlavným cieľom exkurzie bolo pochopiť princíp merania a vytyčovania polohy bodu a jeho nadmorskej výšky všetkými metódami.

Okrem geodetických spôsobov  získavania informácií o teréne,  ktoré nám predviedol  Ing. Alexander Beláz, sme sa bližšie oboznámili aj s metódami  vytyčovania  stavieb, ako sa získajú súradnice a výšky bodov, výmery, objemy klasickým výpočtom a vo výpočtovom programe GEUS.

Exkurzia sa nám všetkým veľmi páčila. Žiaci si rozšírili svoje odborné vedomosti v tejto oblasti.

Ing. Helena Kovácsová