Školské akcie

24. 2. 2017 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl: Alexa Némethová, Kristína Horváthová, Denisa Majerniková (I.A), Kincső Varga, Beáta Furiková (II.A, Peter Takács (III.A) Pavol Szűcs (III.B). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským a 2. kategória- žiaci z tried s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž im poskytla možnosť preveriť si svoju pravopisnú úroveň zo slovenského jazyka. Umiestnenie bolo nasledovné:

I. kategória:

  1. miesto: Peter Takács, Alexa Némethová
  2. miesto: Beáta Furiková
  3. miesto: Denisa Majerniková

II. kategória:

  1. miesto: Kincső Varga
  2. miesto: Kristína Horváthová
  3. miesto: Pavol Szűcs

V pravopisnej súťaži budeme pokračovať, lebo znalosť spisovnej slovenčiny je výrazným ukazovateľom celkovej vzdelanostnej i osobnostnej úrovne žiakov.