Školské akcie

Dňa 24. novembra 2016 na odlúčenom pracovisku v Čiernej nad Tisou prebiehala tradičná súťaž teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov druhého ročníka triedy II.D vjs učebného odboru autoopravár – mechanik.

Obsah súťaže tvoril v teoretickej časti test obsahujúci výber zo základného učiva odborných predmetov a v praktickej časti bol dôraz kladený na správny postup a správne odstránenie chyby, použitie vhodného náradia a dodržiavanie zásad BOZP. Ako tematický celok bol zvolený celok Technológia opráv automobilov s témou Kolesá a pneumatiky, obsahujúci problematiku:

  • Demontáž kolies a pneumatík
  • Kontrolu kolies a pneumatík
  • Opravy kolies a pneumatík
  • Montáž pneumatík a kolies
  • Vyvažovanie kolies

Súťaže sa celkom zúčastnilo 10 žiakov II.D triedy. Jeden zo zúčastnených nemohol absolvovať praktickú časť súťaže z dôvodu zdravotných problémov a dvaja žiaci neboli prítomní z dôvodu účasti na inej športovej akcii prebiehajúcej v Trebišove.

Celá súťaž prebehla  bez akýchkoľvek rušivých momentov. Celkový možný počet dosiahnuteľných bodov bol 100.

Z prítomných zúčastnených sa ako prví traja umiestnili:

  1. Ladislav Eszenyi – 92 bodov,
  2. Viktor Filip – 87 bodov,
  3. Nikolas Frei – 86 bodov.

Všetci zúčastnení, vrátane tých najslabších, vnímali súťaž veľmi emotívne a motivačne, táto súťaž splnila svoj cieľ. Bolo by veľmi vhodné zachovať túto tradíciu a usporiadať súťaž aj v budúcnosti.

Ing. Miroslav Kováč