Športové akcieZo života školy

„Nezabúdajme na svoju minulosť, aby sme mohli čistešie vidieť prítomnosť a smelo hľadeli do budúcnosti.”

1906-významný dátum v dejinách sveta i Európy; nastal prudký rozvoj priemyslu i miest, ktorý si vyžadoval  i zmenu vo vzdelávaní. Tak aj v Kráľovskom Chlmci vznikla potreba založiť učňovské školstvo, ktoré by vychovalo nových odborníkov v nových odboroch. A začala sa písať história Odbornej  školy, ktorá si dnes pripomína 110.výročie.

Je to nepomerne dlhé obdobie v živote, počas ktorého môžeme s hrdosťou konštatovať, že o našu školu bol vždy záujem a my sme vedeli uspokojiť všetky potreby našej spoločnosti, od roku 1989 vyučujúc  vždy na tom istom mieste  technické odbory.

Pri  tejto slávnostnej príležitosti bolo odovzdané aj novovybudované multifunkčné ihrisko spolu s amfiteátrom,   ktoré vystavali za podpory Ministerstva školstva  a kultúry SR. Na  pozvanie riaditeľa školy  prišli významné osobnosti nášho  politického i kultúrneho života, súkromní podnikatelia, ktorí pomáhali pri stavbe ihriska: poslanec NR SR p. Róbert Puci, štátny tajomník MH SR p. Vojtech Ferencz, prednosta Okresného úradu v Trebišove Rastislav Petrovič, poslanci zastupiteľstva KSK p. Gejza Sačko, p. Jozef Horváth, primátorka mesta Čierna nad Tisou  Marta Vozáriková, primátor mesta Kráľovský Chlmec  p. Karol Pataky, členovia Olymijskeho klubu Košice vedený predsedom Miroslavom Luberdom, riaditelia ZŠ a SŠ, štátnych inštitúcii okresu, zástupcovia podnikateľskej obce regiónu Medzibodrožie.

Úvodom zazneli básne v slovenskom  a maďarskom jazyku v podaní  Mgr. Gabriely Šemegovej a PhDr. Andrei Pankovics. Slávnostný prejav predniesol riaditeľ školy Ing.Ivan Beňo, povedal aj svoje plány do budúcnosti a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na stavbe tohto veľkolepého diela –súkromným podnikateľom, učiteľom, majstrom, bývalým zamestnancom a študentom, ktorým bude toto ihrisko  slúžiť. Krátky prejav odznel  aj z úst nášho rodáka, štátneho  tajomníka MH SR p. Vojtecha Ferencza,  ktorý veľa pomohol a naďalej  chce podporovať školu .

Nadišla aj dlho očakávaná chvíľa – prestrihnutie pásky. Dievčatá v krojoch podali nožnice a o chvíľu sme sa mohli dívať na prvý futbalový zápas medzi  členmi Košického olympijského klubu a učiteľmi našej školy. A hoci bolo nepríjemné chladné počasie, z tváre im sálalo športové nadšenie.  Neskôr sa mohli zohriať v priestoroch školy, kde bola pripravená slávnostná tabula, mohli sa nerušene najesť, porozprávať, pospomínať, nadviazať nové vzťahy.

110 rokov je veľmi dlhá doba, vystriedali sa tri generácie a my sme radi, že  tí rodičia, ktorí sa tu kedysi  učili,s dôverou posielajú svoje deti k nám, aby sa aj oni vzdelávali a pripravovali sa na svoje budúce povolanie.  To je pre nás tá najlepšia vizitka.

Príhovor riaditeľa

Slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska a školského amfiteátra sa odohralo za účastí viacerých osobností spoločenského a kultúrneho života. Osobnou účasťou nás poctili :

Poslanec NR SR p. Róbert Puci

Štátny tajomník MH SR p. Vojtech Ferencz

Prednosta Okresného úradu v Trebišove Rastislav Petrovič

Poslanci zastupiteľstva KSK p. Gejzu Sačka, p. Jozefa Horvátha,

Primátorka mesta Čierna nad Tisou  Marta Vozáriková

Primátor mesta Kráľovský Chlmec  p. Karol Pataky

Členovia Olymijskeho klubu Košice vedenú predsedom Miroslavom Luberdom,

Riaditelia ZŠ a SŠ, štátnych inštitúcii okresu, zástupcovia podnikateľskej obce regiónu Medzibodrožie.

 

Ctení hostia, vážení spolupracovníci, priatelia školy

 

Bol zámer s vytýčeným cieľom, nasledovala  neunavná práca, ktorá priniesla ovocie v podobe tohoto športovo – kultúrneho areálu.  To si zaslúži oslavu. A tá vytúžená, plne zaslúžená  oslava odovzdania diela do užívania je tu. Tá oslava prichádza v dobe, kedy si škola pripomína 110 výročie založenia stredného odborného školstva v meste Kráľovský Chlmec. Jubileum je vždy vďačná príležitosť, počas ktorej spomíname a bilancujeme minulosť, zamýšľame sa nad prítomnosťou. Tak mi dovoľte pri tejto príležitosti v krátkosti zabilancovať a zaspomínať niekoľkými vetami. Nedá sa poprieť, že táto 110 rokov dlhá cesta odborného školstva bola predurčená už v čase jej zrodu a vlastne trvá dodnes, vďaka polohe mesta, ktoré bolo aj vtedy a je aj dnes administratívnym centrom Medzibodrožia. Samostatné zariadenie na výučbu a prípravu učňov v meste vzniká v roku 1906.  Výučba  bola sústredená na praktickú prípravu učňov. Prvých dvadsať až tridsať rokov sa vyučovali už dnes zabudnuté profesie akými boli drotár, bremenár, cestár, čipkár, gombikár, klobučník, medovnikár, ale aj remeslá, ktoré  dodnes má škola v ponuke vzdelávania ako stolár, murár, zámočník.  Počas tohoto obdobia prešlo odborné školstvo viacerými zmenami, menili sa názvy školy, menili sa zriaďovatelia, ale aj systémy výuky. Týmto sme prešli aj my. Škola dlhodobo postrádala dôstojnejšie priestory. Lepšie časy nastávajú až v roku 1984, kedy zriaďovateľom školy sa stávajú Slovenské elektrotechnické závody Krompachy, škola mení sídlo v rámci mesta. Novým sídlom školy sa stáva areál bývalého gymnázia v roku 1986. Plánuje sa jeho rozsiahla prestavba. K tej dochádza až po roku 1989, kedy zriaďovateľom školy je MH SR. Od roku 2002 zriaďovateľom školy je KSK. Škola ani po roku 1989 výraznejšie nemení svoje zameranie, zostáva verná technickým odborom so zameraním na elektrotechniku, strojárstvo a niektoré tradičné remeslá, ktoré aj v súčasnosti sú potrebné pre trh práce. Posledných osem rokov maximálnu pozornosť venujeme zvyšovaniu úrovne a kvality výchovno – vzdelávaciemu procesu, zavádzaním nových moderných foriem a metód vzdelávania využívaním digitálnych technológii, máme na slušnej úrovni vybudované elektronické vyučovanie prostredníctvom vlastného e – learningového portálu.

Aj v školských dielňach pri výučbe odborného výcviku sa postupne zavádzajú nové technológie s cieľom rozšíriť kompetencie a zručnosti podľa požiadaviek praxe. Prvé lastovičky s podporou KSK už doleteli v podobe CNC technológii s kompletným vybavením pre programovanie a   spracovanie technickej dokumentácie výpočtovou technikou. V odboroch elektrotechniky cez grantovú výzvu robotické systémy pre podporu rozvoja praktických zručností žiakov. Ďalšie možnosti modernizácie vybavenia dielní OVY za  podpory zriaďovateľa vidíme v projektoch s fondov ESF a v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov. V spolupráci s podnikateľskou obcou Medzibodrožia a Použia hľadáme možnosti zvyšovania odbornej prípravy žiakov aj realizáciou odborného výcviku na pracoviskách zamestnávateľov, čo sa nám v niektorých odboroch aj darí. Je len samozrejmé, že v tom chceme pokračovať. A nezabúdame ani na vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, škola má v ponuke k dnešnému dňu osem akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na  profesie, ktoré sú nedostatkové na trhu práce. A čo budúcnosť ? Veríme, že stredné odborné školstvo ožije, tomu nasvedčujú aj posledné prijaté rozhodnutia vlády SR. Veď asi ani inej cesty niet. Je nesporné, že kvalita stredného odborného školstva je nezanedbateľná hibná sila každej ekonomiky, a to aj našej škole  dáva nádej.

To čo nás po dnešnom dni bude ešte veľmi trápiť to je budova pre domácich známa ako staré gymnázium. Je to budova, ktorú čas už značne ohlodal a nepochybne potrebuje rekonštrukciu. Nuž čo, spracujeme zámer, vytýčime si cieľ a snáď sa v blízkej budúcnosti dočkáme riešenia, v čo samozrejme veríme.

110 rokov je už dosť dlhá doba, a keď hovoríme o dlhej dobe často myslíme na starnutie. Ale škola tá nestarne. Má svoju históriu i tradíciu, roky jej nikdy neuškodia. Bude stále mladá, lebo ňou prúdi krv, je to mladá krv našich študentov.

Vážení prítomní,

To čo dnes máme sa nerodilo ľahko. A to nemám na mysli len financie, ale množstvo práce, ktoré bolo treba urobiť, aby sa nám to podarilo. Ale možno nielen práce, lebo ako hovorí Emerson „Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia“. V školstve je ešte stále dosť ľudí, ktorých neopustilo nadšenie, a to je dobre.

Ale bez financií to tiež nejde. Preto s potešením sme prijali v novembri minulého roku správu, že v rámci výjazdového rokovania vlády SR v Trebišove nám bola pridelená dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska. Za to sa v mene všetkých zamestnancov chcem bývalej vláde SR poďakovať, ale aj regionálnym politikom, poslancovi NR SR p. Pucimu a poslancom KSK, ktorí sa určite za nás prihovorili. Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi KSK, ktorý podporil náš zámer vybudovať školský amfiteáter, a tak sme mohli doraziť do cieľa.

Ďalej chcem poďakovať zamestnancom a žiakom školy, ktorí odviedli kus kvalitnej a vzhľadom na svahovitý terén aj nie raz ťažkej práce. Vďaka patrí aj našim bývalým spolupracovníkom, dnes už dôchodcom p. Dobosovi a Pogányovi, ktorí ochotne pomohli ako naslovozatí odborníci stavbári. Poďakovanie patrí aj sponzorom najmä firme Illés autodoprava za ochotu pomôcť mechanizmami, bez ktorých by to bolo ešte ťažšie, a v neposlednom rade firme Belax za materiálnu pomoc.

Záverom chcem všetkých ubezpečiť, že tento školský stánok športu a kultúry nebude ležať len tak ladom. Naša škola žije športom, máme veľmi dobrú spoluprácu s olympijským klubom Košice, ktorý nám metodicky aj materiálne pomáha už osem rokov organizovať športovú olympiádu pre žiakov ZŠ Medzibodrožia, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 12 ZŠ a zhruba 300 žiakov.   Okrem využitia v rámci  vzdelávacieho procesu pre predmet telesná a športová výchova určite rozšírime ponuku športových podujatí či už pre ZŠ alebo verejnosť.  Amfiteáter určite budeme v letných mesiacoch pravidelne využívať na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí nakoľko doposiaľ škola nemala na takéto aktivity vhodný priestor.

Ďakujem za pozornosť.