Školské akcie

Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Rokom čitateľskej gramotnosti.

V súčasnosti sa kladie na čitateľskú gramotnosť veľký dôraz. Ide vlastne o univerzálnu techniku, ktorá umožňuje každému jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti. Nie je to iba schopnosť prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať.

My sme boli zvedaví na čitateľské schopnosti našich žiakov. Predmetová komisia vyučovacích jazykov pripravila  pre tretiakov testovanie čitateľskej gramotnosti, ktoré prebiehalo formou súťaže. Súťaž prebiehala v mesiaci november. Začiatkom novembra súťažili žiaci III.B triedy v maďarskom jazyku a koncom novembra žiaci III.A triedy v slovenskom jazyku. Východiskom boli rôzne texty, ku  ktorým boli pridružené otázky viažuce sa na daný text. Podmienky pre všetkých boli rovnaké. Žiaci dosiahli nasledovné výsledky:

III.B trieda                                                                   III.A trieda

  1. miesto: Szűcs Pavol                                    Patrik Bodnár
  2. miesto: Abaházi Ladislav                           Sebastian Ilko
  3. miesto: Géresi Dávid                                   Daniel Juhász, Peter Takács