Školské akcie

Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov bola vyhlásená súťaž „Osobnosti vedy a techniky”. Prácu žiakov koordinovala Mgr.Enikő Pogányová, vyučujúca fyziky.

Úlohou žiakov II.A a B triedy odboru ME bolo spracovať životopis, prácu, vynálezy významných vedcov v podobe prezentácií. Žiaci v rámci krúžkovej činnosti alebo v rámci konzultačných hodín mali možnosť prekonzultovať časť vytvoreného materiálu s koordinátorom súťaže. Súťaž bola vyhlásená 15.10.2015 a žiaci vytvorené materiály mali odovzdať cez portál elektronického vyučovania do 15.4.2015.

Zoznam žiakov a ich vybrané témy:

 1. Virág Vojtech A – ME vjs               Thales
 2. Kasko Štefan B – ME vjm              Galileo Galilei
 3. Árvai Krištof B – ME vjm              Pithagoras
 4. Hami Milan B- ME vjm                  Newton
 5. Timko Dominik A – ME vjs           Aristoteles
 6. Ryšavy Dávid B – ME vjm             Archimedes
 7. Tóth Dávid A – ME vjs                   Kepler
 8. Csatlós Alexander B – ME vjm      Leonardo da Vinci
 9. Kostik Martin A – ME vjs               Marie Curie
 10. Eržin Miroslav A – ME vjs              Hertz
 11. Pásztor Dominik B – ME vjm         Watt
 12. Kišš Gergő B – ME vjm                  Pascal
 13. Balogh Bence B – ME vjm             Volta
 14. Muszka Marian A – ME vjs            Joule
 15. Bino Erik A – ME vjs                      Newton
 16. Kállai Ladislav A – ME vjs             Volta
 17. Fazekaš Roland A – ME vjs            Ampere
 18. Hornyák Adrian A – ME vjs           Pascal
 19. Kaško Peter A – ME vjs                  Watt
 20. Dobos Richard A – ME vjs             Ohm
 21. Bálint Andrej B – ME vjm              Ampere

Dňa 3.6.2015 na 5. a 6. vyučovacej hodine žiaci prezentovali svoje práce pred trojčlennou porotou – Mgr. Enikő Pogányová; Ing. Mária Šipošová, Mgr. Beáta Csatlósová. Z II.A triedy 5 žiaci odovzdali vytvorené práce (Virág Vojtech, Tóth Daniel, Eržin Miroslav, Muszka Marián a Binó Erik) a z II.B tiredy len Árvai Kristóf nepripravil svoju prácu, ale na prezentáciu sa dostavili len 4 žiaci (Kasko Štefan, Csatlós Alexander, Pásztor Dominik a Balogh Bence).

Každý člen poroty hodnotil konkrétne práce žiakov, žiaci boli upozornení na nedostatky a súčasne im bolo zdôraznené, aby sa poučili z tých chýb a prípadné nedostatky v budúcnosti odstránili.

Všetky predstavené práce boli pekne spracované a žiaci získali skúsenosti aj z oblasti prezentovania vlastnej práce. Všetci žiaci uspeli, nikto neprehral. Ale porota predsa len vybrala „naj“ prácu z  hľadiska vytvorenia PPT prezentácie, z obsahového hľadiska, ale aj z hľadiska prezentovania vlastnej práce – z II.A triedy Bino Erik spracoval životopis Isaaca Newtona a z II.B triedy Csatlós Alexander – spracoval životopis a tvorbu Leonarda da Vinciho. Blahoželáme im, ale samozrejme aj ostatným žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.