Školské akcie

Dňa 15. mája 2015 na školskom dvore znovu zazneli tóny piesne Gudeamus igitur.., naznačujúc, že sa schyľuje ku koncu ďalší školský rok, a my sa znovu lúčime. Hudba, krásne kytice, slávnostná nálada a aj slzy v očiach naznačili ukončenie štúdia žiakov IV. A a II. NŠ triedy. Pod modrou oblohou za krásneho počasia nastúpili na dvor so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Enikő Pogányovou a Ing. Juditou Kázsmérovou.

Báseň v podaní Estery Župčanovej zahájila slávnostný program rozlúčky. Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy vo svojom prejave vyzdvihol dôležitosť vzdelania. Prihovoril sa žiakom slovami:

„ Rozlúčkou sa však nič nekončí, ale práve naopak, všetko sa len začína !   Nepochybujem, že príde čas a Vy ako absolventi školy budete hodnotiť obdobie strávené na škole a budete hľadať odpovede na rôzne otázky súvisiace so školou… Počas celého Vášho štúdia pedagógovia školy neboli Vašimi nepriateľmi, nechceli Vám ublížiť ani Vám poškodiť. Práve naopak, vždy robili všetko preto, aby Vás po odbornej stránke čo najlepšie pripravili, aby ste v praxi čo najlepšie obstáli… A ak v živote preukážete dostatok odborných vedomostí a schopností, to je pre pedagóga najväčšia odmena, akú môže získať… Lúčim sa s Vami v mene celého pedagogického zboru a ostatných zamestnancov školy. Nech pozitívne spomienky prevládajú nad negatívnymi. Prajem Vám úspešnú maturitnú skúšku ! “

A čo povedať nakoniec: Milí končiaci študenti! Vám všetkým želáme na maturitách šťastnú ruku pri ťahaní maturitných zadaní a do ďalších rokov Vám želáme, aby sa vám splnili všetky Vaše predsavzatia, túžby a ciele, aby ste boli v živote spokojní a našli v ňom uplatnenie. Dovidenia !

Bolo to málo, bol to len sen,

bolo to dávno, bol to len deň.

Boli to týždne, mesiace, roky,

boli to slová, túžby a kroky.

Bola to mladosť…lásky čas…

Bola to túžba, niečím sa stať.

Boli to city, boli to slová,

boli to priateľstvá,

bola to škola...”