Školské akcie
h

Obvodné kolo 37. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 26.3.2015 na Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodiny prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.

Našu školu reprezentovali Nikola Gabódová a Diana Pekáriková v odbore č. 13-História, filozofia, právne vedy s prácou História sakrálnych stavieb juhovýchodného Zemplína“.

Ďalšie dve práce v odboroch : 05 -Životné prostredie, geografia, geológia, 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) postúpili do krajského kola bez súťaže. Cestu do Spišskej Novej Vsi skupina súťažiacich zvládla bez problémov, nakoľko cestovali služobným autom školy.

Naše žiačky z II.A triedy boli tak odborne, ako aj mentálne na súťaž dostatočne pripravené. Ich práca a prezentácia bola na dobrej úrovni v porovnaní s ostatnými súťažiacimi. Napriek tomu do krajského kola nepostúpili.

Krajské kolo 37. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 01.4.2015 v Košiciach na SOŠ dopravnej. Program bol totožný s programom v regionálnom kole.

Našu školu reprezentovali Diana Holováczová a Loreta Siriková z II.A triedy s prácou „ Ekonomický význam pestovania hrozna a vinárstva v oblasti Medzibodrožia“ a dvojica žiakov z III.A triedy Dávid Pirigyi a Krisztián Ferko s prácou „Malá fotovoltaická elektráreň“. Žiaci boli dobre pripravení na súťaž, svoje práce odprezentovali na vysokej úrovni, ale do celoslovenského kola nepostúpili. Ak berieme do úvahy celkovú úroveň a pripravenosť žiakov z iných škôl, nemáme sa za čo hanbiť. Naša vďaka patrí okrem žiakov aj ich konzultantom – pani učiteľke Ing. Helene Kovácsovej a pánovi učiteľovi Ing. Ivanovi Vincensovi za vynaložené úsilie a cenné rady.