Školské akcie
IVA_66

V súlade s ŠkVP a učebného plánu odboru 6317 M obchodná akadémia žiaci absolvovali odbornú prax v rozsahu 2 týždne v mesiaci november 2014. Súčasťou praxe bola správa z praxe, jej spracovanie a obhajoba formou prezentácie.

Odborná prax sa hodnotí známkou, klasifikuje sa v rámci predmetu podniková ekonomika. Prezentované práce boli obhájené nasledovne:

Ciele praxe v tomto ročníku boli splnené. Žiačky získali praktické zručnosti v oblasti ekonomiky, v ktorej pôsobili na externom pracovisku.

Ing. Šipošová Mária

Tab.: Hodnotenie praxe

Priezvisko a meno Poradie úspešnosti
Boháčová Boglárka 1.
Illésová Bettina 1.
Illéšová Gréta 1.
Šoltésová Elizabeta 1.
Eštefánová Zuzana 2.
Ethelyiová Evelína 2.
Világiová Klaudia 2.
Farkasová Nikoleta 3.
Váradyová Evelín 3.