Školské akcie

Netradičnú hodinu účtovníctva absolvovali začínajúci účtovníci 2. ročníka obchodnej akadémie dňa 15.12. 2014. Pozvali sme na besedu p. Evu Katkóovú, podnikateľku v oblasti vedenia účtovníctva.

Zámerom bolo priblížiť žiakom zodpovednú prácu účtovníka, ktorá je jednou z podmienok úspešného podnikania. Témou besedy bola aj dokumentácia účtových prípadov, archivácia účtovných dokladov a inventarizácia majetku a záväzkov. Náš hosť upozornil na to, aké dôležité je v dnešnej dobe poznať zákony, ktoré upravujú podnikanie a účtovníctvo fyzických a právnických osôb, napr. zákon o účtovníctve, zákon o daniach z príjmov, zákon o DPH a iné. Legislatíva sa neustále mení a za nedodržanie zákona hrozí podnikateľovi pokuta od finančných inštitúcií.

Žiaci boli motivovaní k tomu, aby štúdiu účtovníctva a podnikovej ekonomiky venovali dostatočnú pozornosť, študovali s veľkou zodpovednosťou, keďže je to kvalitná príprava pre prax a život.

Ing. Šipošová Mária