Školské akcie

Šikanovanie ovplyvňuje život detí a mládeže viac, ako si chceme pripustiť. Dňa 28.1.2015 sa uskutočnila beseda s kap. Ing. Hankosčákovu, pracovníčkou Policajného zboru v Trebišove, ktorá bola venovaná, dnes veľmi diskutovanej téme, jednej z foriem šikanovania – kyberšikanovaniu.

Je to úmyselné ubližovanie a zosmiešňovanie iných prostredníctvom nových informačných a komunikačných prostriedkov . Spoločne sme sa zhodli, že v dnešnej dobe mnohí z nás nedokážu sa obísť bez internetu. Ale vieme, že internet okrem svojich výhod má aj svoje nevýhody a aj nebezpečenstvá . Ing. Hankosčáková vysvetlila základné pojmy týkajúce sa problematiky kyberškanovania. Po úvodných slovách a štatistických údajoch sa venovala nástrahám virtuálneho sveta. Na záver zazneli i rady, ako sa vyhýbať nebezpečenstvám, ako zabezpečiť seba aj počítač, aby cudzí sa nedostali k našim informáciám a aby sme sa nestali prípadnými obeťami tohto nebezpečného komunikačného javu a v neposlednom rade, ako postupovať, keď sme sa stali obeťou kyberšikanovania.