Školské akcie

DSC_0068V rámci výchovného poradenstva v termíne od 20.10.2014 do 7.11.2014 prebiehalo on-line testovanie študijných predpokladov pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. Do testovania sme prihlásili žiakov IV.A a II.NŠ triedy.

Testovali sa základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské   štúdium, pričom sa porovnávali študijné predpoklady s ostatnými prihlásenými žiakmi podobného študijného zamerania.

Žiaci boli rozdelení do 6 skupín, každý žiak mal prihlasovací kód. Test bol časovo obmedzený (40 min) a obsahoval4 časti, pričom na každý oddiel mal žiak 10 minút.

Časti testu:

  1. verbálna časť – úlohy boli zamerané na doplňovanie viet, na určovanie vzťahov medzi slovami, na porozumenie neznámeho textu a boli úlohy aj na slová opačného významu.
  2. logická časť – úlohy na prácu s informáciami v grafoch a tabuľkách, na dostačujúce podmienky, strategické komunikácie a fiktívne pravidlá
  3. argumentačná časť – koherencia textu, porovnávacie čítanie, vyvodzovanie z textov
  4. kvantitatívna časť – počítanie s percentami, úpravy algebrických výrazov, úpravy rovníc, slovné úlohy, úlohy s postupnosťami, geometria/planimetria, operácie a tajné operácie, verbalizácia

Testovaním žiak získal informácie aj o tom, aké sú jeho šance na prijatie na vysoké školy, ktoré využívajú Národné porovnávacie skúšky SCIO.

 [justified_image_grid ng_gallery=52]