Školské akcie

1Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vyučovacieho procesu. Tento cieľ naplnila návšteva 110 kV-vej rozvodnej a transformačnej stanice 16. októbra 2014 , ktorej sa zúčastnili žiaci IV.A triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik.

Pracovník elektrickej stanice pred obhliadkou
oboznámil žiakov s bezpečnostnými predpismi a požiadavkami.   Témou prvej časti exkurzie bola prehliadka vonkajšej časti elektrickej transformačnej stanice 110 kV na 22 kV. Žiaci mali možnosť vidieť odpojovače, prístrojové transformátory, zvodiče prepätia a najdrahšiu časť – transformátor veľmi vysokého napätia . V druhej časti exkurzie nasledovala prehliadka velína, akumulátorovne a usmerňovacej jednotky. Žiaci videli http://casinoscapital.com/new-zeland/ praktické využitie elektrických strojov a zariadení v praxi. Vypočuli zaujímavé konkrétne  prípady vzniknutých porúch v dodávke elektrickej energie a spôsoby ich odstránenia. Najmodernejšie zariadenia na uskutočnenie a ochrany, merania a rozvodu objasnili širokospektrálne využitie elektroniky v silnoprúdovej elektrotechnike.

Návšteva 110 kV-vej elektrickej stanice plnila dôležitú   úlohu – prepojenie teoretického vyučovania s priamou praktickou činnosťou.

20141016_095914_2