Školské akcie

3Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 26.09.2014 uskutočnil jazykový kvíz pre žiakov 3. ročníka študijných odborov. Zúčastnili sa ho žiaci prítomní na teoretickom vyučovaní študijných odborov obchodná akadémia (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským) a mechanik elektrotechnik (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským).

Na začiatku akcie boli žiaci oboznámení s cieľom podujatia a boli zaradení do päťčlenných družstiev.

V rámci kvízu boli tieto aktivity:

– všeobecný kvíz o jazykoch a pôvode niektorých slov v slovenskom a maďarskom jazyku

– určenie jazyka na základe zvukovej ukážky s výberom možností (v dvoch častiach)

– priradenie krajiny k štátnej vlajke

– čítanie jazykolamov v anglickom, slovenskom a maďarskom jazyku.

Za každú správnu odpoveď dostali žiaci jeden bod.

Po skončení piatich kôl bolo jasné prvé miesto, ale dve družstvá získali rovnaký počet bodov. Z tohto dôvodu dostali tieto družstvá ďalšiu úlohu, ktorej riešenie rozhodlo o konečnom umiestnení:

  1. miesto – Viktória Binová, Nikola Moravčíková, Bianka Kendiová, Dávid Bodzáš, Dávid Pirigyi
  2. miesto – Attila Bók, Sándor Nagy, Ján Pankulics, Csaba Lipán, Karol Lukáč
  3. miesto – Lýdia Bundzáková, Diana Cibáková, Ladislav Peštik, Zsolt Kaško, Zoltán Toronyi

Veríme, že sa podarilo vzbudiť záujem žiakov nielen o cudzie jazyky, ale i o materinský jazyk, ktorý žiaľ mnohí mladí ľudia berú ako samozrejmosť.

[justified_image_grid ng_gallery=9]