ÚVOD

      Prevencia závislostí je súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii školy.

Prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov sa zameriavajú na realizáciu aktivít v rámci troch základných úrovní jej uskutočňovania. Jej obsahom je komplex aktivít, ktoré zahrňujú v sebe široký okruh preventívnych opatrení.

Rozlišujeme tri základné úrovne uskutočňovania prevencie, a to, primárnu, sekundárnu a terciárnu.

A Primárna prevencia – univerzálna

 • V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy
 • Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
 • Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov
 • Podieľať sa na zlepšení podmienok pre mimoškolské aktivity
 • Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, akceptovať krúžkovú činnosť
 • V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež.
 • Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog.
 • Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.
 • V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SRč.87/2009 Z.z. a Zákona NR SR č.648/2007 Z.z.o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení.
 • Spolupracovať s výchovným poradcom v škole, Mestskou políciou , so zdravotníckymi zariadeniami a CPPPaP v Trebišove.

 B Sekundárna a terciárna prevencia – selektívna a indukovaná

 • Poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov a rodičov.
 • Organizovať besedy, prednášky na zvolené témy.
 • Dbať na vytvorenie dostatočného množstva krúžkov v ktorých môžu študenti tráviť čas mimo vyučovania.

Obsahová náplň práce koordinátora prevencie

Preventívna práca koordinátoriek vychádza z Národného programu boja proti drogám a sú v nej premietnuté témy vyplývajúce z Národnej protidrogovej stratégie, Národného programu duševného zdravia, Stratégie prevencie kriminality, Národného programu prevencie

HIV/AIDS

 Smerom k vedeniu školy:

 • Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie.
 • Viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti na škole.
 • Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami.
 • Spolu so školskou psychologičkou a výchovným poradcom riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov.

Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom:

 • Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie
 • Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi
 • Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPPaP ohľadom

problémových žiakov v uvedenej oblasti

Smerom k rodičom:

 • Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte javov sociálnej patológie
 • Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže
 • Informovanosť rodičov resp. zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy ( kto, kde, akou formou, časový horizont )
 • Informovanosť zákonných zástupcov žiakov s opatreniami v školskom poriadku, možnosti pomoci ohrozeným deťom
 • Informovanosť o možnostiach účinnej prevencie a pomoci
 • Informovanosť o preventívnych a poradenských zariadeniach v oblasti pôsobnosti školy resp. školského zariadenia

 

Smerom k žiakom:

 • Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov
 • Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov
 • Realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov
 • Aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu


Nositelia školskej primárnej prevencie drogových závislostí:

Riaditeľ Strednej odbornej školy:   Ing. Ivan Beňo

 • Zástupca riaditeľa pre TV:             Mgr. Eva Blašková
 • Hlavný majster:                                   Ing. Imrich Gulyás
 • Koordinátor PPDZ:                         Mgr. Angelika Hajdók
 • Školská psychologička:                       Mgr. Katarína Kázsmérová
 • Výchovný poradca:                               Mgr. Enikő Pogányová

 

OBSAH PLÁNU PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ

HLAVNÉ ÚLOHY

 

1 Spolupráca s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmia ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie závislostí
2 Oboznamovať žiakov so škodlivosťou užívania drog, ich závislostí.Monitorovať fyzické a psychické zmeny v správaní žiakov.
3 Zvyšovať odolnosť žiakov voči sociálno-patologickým javom. Riešiť záškoláctvo, identifikovať jeho príčiny, v spolupráci s rodinou redukovať príčiny asociálneho správania žiakov.
4 V preventívnych aktivitách spolupracovať s RZ, rodičmi a odborníkmi.Iniciovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať preventívnovýchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom.
5 Tvoriť a udržiavať dobré medziľudské vzťahy v kolektíve žiakov.Viesť žiakov k snahe byť prosociálny a empatický, rozvíjať úctu človekak človeku.
6 Koordinovať prácu v týchto oblastiach na škole, spolupracovať so všetkýmivyučujúcimi, hlavne predmetov OBN, ETV, BIO,CHE a s triednymiučiteľmi.
7 Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít ,podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode
8 Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.
9 Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu .
10 Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologickýchjavov
11 Vo vlastnom programe prevencie zohľadňovať podmienky školy a lokálne špecifiká

Aktivity v rámci prevencie závislostí a javov sociálnej patológie:

 Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

 1. Tvorba plagátov a výtvarných prác
 2. Realizovanie prevencie v rámci predmetu etická výchova , náuka o spoločnosti, občianska

náuka, biológia, chémia a v rámci triednických hodín

 1. Spolupráca s CPPPaP, pracovníkmi verejného zdravotníctva, RÚVZ v Trebišove,

Kriminálnou Políciou v Trebišove, Mestskou políciou

 1. Využívanie videoprogramov s programom prevencie
 2. Informovanie rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie
 3. Využívanie nástenných novín, schránky dôvery
 4. Zefektívniť prácu triednych učiteľov na triednických hodinách v oblasti prevencie drogových a iných závislostí (cez zážitkové aktivity a peer programy) – vypracovať súbor aktivít ktoré sú zamerané na formovanie, zmenu postoja k drogám a sociálno patologickým javom určených pre triednych učiteľov 1. až 4. ročníka

Časový haromonogram preventívnych aktivít:

 September:

 • Príprava plánu prevencie školy
 • Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike závislostí

pedagógom, študentom, rodičom

 • Nadviazanie spolupráce s Mestskou políciou, CPPPaP v Trebišove, RÚVZ v Trebišove, Kriminálnou Políciou v Trebišove a inými odbornými organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou
 • Zapojenie sa do celoslovenskej kampane „ Červené stužky
 • Vytvorenie www. stránky prevencie
 • Príprava nástenky
 • Spolupráca pri vytváraní záujmových krúžkov

Október – November

 • Zmapovanie adaptácie prvákov na školské prostredie
 • Realizácia sociometrie SORAD ohľadom šikanovania v triedach 1. ročníka na hod. ETV
 • Zmapovanie užívania drog študentmi 2. ročníka vo forme dotazníka na hod. ETV a vyhodnotenie dotazníka
 • Šikanovanie – besedy triednych učiteľov na danú tému
 • Príprava a organizácia jesennej časti minifutbalového turnaja „Športom proti drogám“ v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy a vedúcimi športových krúžkov
 • Tvorba nástenky – európsky týždeň boja proti drogám
 • Tvorba a nosenie „červených stužiek „ od 28. novembra do 1. decembra
 • Organizovať tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy (16.10) na podporu zvýšenia potreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny v rámci ktorého sa uskutoční beseda s lekárom / odborníkom a zumba popoludnie pod vedením Rita Zumba v rámci kampane „Odstráň obezitu
 • Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „červené stužky”- tvorba pohľadníc na hodinách ETV
 • Aktualizácia www stránky

December- Január

 Prezentácia o HIV/AIDS a Premietanie filmu „ Anjeli”z príležitosti Svetového dňa AIDS ( 1. december)

 • Príprava a organizácia Vianočných športových hier v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy
 • V spolupráci s OO PZ v Trebišove uskutočniť besedy so žiakmi 2. roč. zameranú na výchovu mládeže v oblasti prevencie trestnoprávnej činnosti.
 • Diskusie na tému Gemblerstvo, závislosť na počítačoch a kiberšikanovanie na TRH
 • Aktualizácia www stránky

Február – Marec

 • Valentínska kvapka krvi – organizovanie darcovstva krvi
 • Zistenie medziľudských vzťahov v triedach, v škole
 • Príprava nástenky z príležitosti Dňa zápasu za ľudské práva
 • Deň zápasu za ľudské práva (25.3) – spoznávanie svojich práv a povinnosti- beseda na hodinách TRH
 • Diskusia o negatívnych javoch v spoločnosti a o vplyve médií na mladého človeka – na TRH
 • Aktualizácia www stránky

Apríl- Máj

 • Beseda so športovcom – Ironman- pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl)
 • Aktualizácia nástenky s tematikou zdravého životného štýlu a prevencie infekčných prenosných chorôb pri príležitosti Svetového dňa zdravia
 • Zapojenie sa do finančnej zbierky Ligy proti rakovine z príležitosti Dňa narcisov

( 12. apríl)

 • Prezentácia prevencie školských patologických javov na základe aktuálnej ponuky PZ
 • Príprava a organizácia jarnej časti minifutbalového turnaja „Športom proti drogám“ v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy a vedúcimi športových krúžkov
 • Oboznámenie študentov s rizikom vyplývajúcim z úžívania tabakových výrobkov pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj) – na TRH
 • Aktualizácia www stránky

Jún:

 • Príprava nástenky z príležitostí Medzinárodného dňa boja proti drogovej závislosti (26.jún)
 • Príprava a organizácia Športovej olympiády pre žiakov SOŠ v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy a vedúcimi športových krúžkov
 • Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy

Plán práce sa v priebehu školského roka môže zmeniť podľa ponúkaných, resp. žiadaných aktivít.

Odbornú pomoc poskytujú:

 Okresná pedagogicko – psychologická poradňa           t.č. 056/6723850

Trebišov, ul. Kpt. Nálepku 1057/18                                             6723876

Centrum poradensko psychologických služieb               t.č. 056/6723936

Trebišov, ul Štefánika 507

Centrum pre liečbu drogových závislostí                         t.č. 02/53417464

Bratislava, ul. Hraničná 2

Ambulancia pre liečbu alkoholu a iných závislostí           t.č. 056/6424336

Michalovce, ul. S. Chalupku

Regionálny ústav verejného zdravotníctva                       t.č. 056672 4884

Jilemnického 3370/2 Trebišov

 

 

Vypracovala: Mgr. Angelika Hajdók

koordinátor prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov