Športové akcieDSC_0056

DSC_0056

Medzi udalosti, ktoré v dnešnom svete bývajú s najväčším počtom mladých ľudí nesporne patria športové stretnutia.
Šport a športové súťaže musia zohrávať čoraz väčšiu úlohu v živote dospievajúceho mladého človeka, pretože technické vymoženosti posledných desaťročí značne podmieňujú záujem tejto generácie, a preto aktívny pohyb zostáva čoraz viac v ústraní. Veď o pozitívach pohybu a tým aj aktívneho životného štýlu už dávno nik nepochybuje.
Skôr ako ľudia začnú realizovať rôzne projekty majú mnoho očakávaní.
Pre nás pedagógov SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci bola a vždy zostáva idea vyburcovať u žiakov túžbu po športovej sebarealizácie. V tejto túžbe a v tomto úsilí spočíval náš hlavný zmysel pri organizovaní už 6. ročníka športovej olympiády pre žiakov ZŠ Medzibodrožia, ktorá sa uskutočnila 13. júna 2014 v SOŠ Kráľovský Chlmec na pracovisku v Čiernej nad Tisou. Táto veľkolepá športová akcia znovu potvrdila kontinuitu pohybovej aktivity s estetickými a sociálnymi hodnotami.
Organizátori podujatia na čele s riaditeľom školy Ing. Ivanom Beňom i v tomto ročníku potvrdili cit pre prípravou takejto masovej akcie. Pestrosť športových súťaží, kvalita pretekov znovu potvrdila pozitívne očakávania zúčastnených mladých športovcov a ich pedagógov. Toto všetko sa odrazilo na účasti, v tomto ročníku športových súťaží sa zúčastnilo 11 základných škôl v celkovom počte 300 žiakov.
Už spomenutú pestrosť športových súťaží už tradične zdobili také športy, ktoré sú pre žiakov tohto regiónu najpopulárnejšie, medzi ktoré patria minifutbal, vybíjaná, plážový volejbal, atletické športové disciplíny a silový viacboj. Ak chceme vypestovať u mládeži kladný vzťah k športu, nesmieme zabudnúť ani na tých, ktorí olympizmus a jeho myšlienky nenechali zahynúť pod popolom antickej Olympie.
K zveľaďovaniu týchto vedomostí už druhým rokom slúži kvízová súťaž, ktorá preverila vedomosti súťažiacich žiakov od histórie až po súčasnosť olympijského hnutia.
Ľudská spoločnosť sa stáva čoraz zložitejšou, rastú civilizačne problémy. Každú ľudskú činnosť, každý vzťah človeka či už k sebe, či k iným ľuďom a generáciám nadobúda vďaka týmto kvalitám určitú morálnu hodnotu. Toto športové podujatia s istou bázňou zo strany organizátorov ponúka všetkým účastníkom nájsť možnosti prekonať sám seba po vzore olympijských dejateľov. Aj v tomto ročníku sme mali možnosť získať na našu stranu členov Olympijského klubu v Košiciach na čele s jeho predsedom, bývalým olympionikom Miroslavom Luberdom a jeho čestným predsedom Antonom Švajlenom. Okrem týchto osobností sme medzi sebou privítali aj predsedu okresného úradu v Trebišove Ing. Rastislava Petroviča a poslancov VÚC v Košiciach pána Gejzu Sačka a Ing. Patakyho, ako aj primátora mesta Kráľovský Chlmec a Čierna nad Tisou.
Všetci prítomní hostia prispeli k športovej a spoločenskej hodnote podujatia.
Žiaci svojím prístupom, športovými výkonmi znovu podali svedectvo o silnej vôli mládeže podávať podľa svojich možností vynikajúce športové výkony.
V olympijskom bodovaní prvé miesto získala ZŠ Čierna nad Tisou s vyučujúcim jazykom slovenským. Poďakovania však patrí všetkým, ktorí sa tejto veľkolepej športovej akcie zúčastnili. Všetci tak prispeli k naplneniu vždy aktuálnej coubertisovskej idei „ … keď pri oltári športu sa zhromažďujú, čoraz väčšie masy veriacich“.

Mgr. Zoltán Jánošik

 

[justified_image_grid ng_gallery=37]