Školské akcie

05052014338Beseda sa uskutočnila v priestoroch školy v učebni B 17. Hosťom, ktorý túto besedu uskutočnil bol bývalý žiak školy a absolvent študijného odboru obchodná akadémia p. Maroš Bračok, majiteľ spoločnosti IT-Store v Kráľovskom Chlmci. Besedy sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia, ktorí svojim prístupom a správaním napomáhali pokojnému a osožnému priebehu besedy.

Žiaci pozorne počúvali slová prezentujúceho, ktorý im predstavil svoj život, začiatky podnikania, tiež jeho pozitívne i negatívne stránky a niekoľkokrát spomenul, že odbor, ktorý študujú je dobrý, poskytuje dostatočné teoretické základy. Poskytol im naozaj cenné rady a upriamil pozornosť na to, aby svojmu štúdiu venovali veľkú pozornosť, študovali s veľkou zodpovednosťou, keďže je to naozaj kvalitná príprava pre prax, život.

Prínosom tejto besedy bolo určite poznať názor absolventa odboru, jeho rady, poznatky v oblasti podnikateľskej činnosti, práce s rôznymi úradmi akými sú daňové, sociálne úrady, úrady práce, rôzne finančné inštitúcie a tiež poznatky z personálnej oblasti.

Pánovi Bračokovi veľmi ďakujeme za ochotu a čas zúčastniť sa nami organizovanej besedy a pevne veríme, že i v budúcnosti sa na našej škole aktivít podobného charakteru s radosťou zúčastní.