Školské akcie

299Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dve triedy, I.A a I.B mechanici elektrotechnici a obchodná akadémia, zúčastnili už tradične exkurzie do Úpravne vody v Boťanoch.

Prehliadku začali žiaci v riadiacej hale, kde sa oboznámili s technológiou výroby pitnej vody. Potom prešli každý stupeň výroby, celý komplex úpravne. Surová voda sa získava z  podzemných zásobníkov, preto obsahuje veľa rozpustených minerálnych látok z pôdy. Z nich prevyšuje normu hlavne obsah železa. Na jeho zníženie sa preto surová voda najprv obohacuje kyslíkom, dávkuje sa do nej vápenné mlieko a zmes chemikálií. Ich chemickou reakciou z nepotrebných látok vznikajú vločky, tzv. kal, ktorý sa usadzovaním a filtráciou z nej odstraňuje. Pred dodávaním spotrebiteľom sa ešte pitná voda z hygienických dôvodov chlóruje. Vieme, že zásobovanie pitnou vodou vo svete je čoraz väčší problémom, preto nás vyzvali na šetrenie s ňou.

Na úpravni sa dennne kontroluje kvalita vody zo všetkých stupňov výroby. V chemickom laboratóriu žiaci mali možnosť oboznámiť sa s prístrojovým vybavením, používaným laboratórnym sklom a pozrieť si ukážkové analýzy: alkalimetrickú titráciu, meranie hmotnosti s presnosťou na 0,001g a stanovenie obsahu chlóru.

Teší nás, že sme mali príležitosť oboznámiť sa s technológiou výroby pitnej vody a s prevádzkou chemického laboratória v praxi.

 

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=742890605744435]