METRO Cash&Carry

Dňa 12. 12. 2013 sa žiaci II. A a II. B triedy študijného odboru obchodná akadémia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchode Metro Cash&Carry v Košiciach. Exkurzia  bola organizovaná za účelom upevňovania učiva odborného ekonomického predmetu Podniková ekonomika v rámci tematického celku Vnútorný obchod. Cieľom bolo objasnenie procesu prác vo veľkoobchode, t. j. prijímanie tovaru, skladovanie tovaru, príprava na expedíciu, expedícia, mechanizmy využívané pri manipulácii s tovarom, podstata veľkoobchodu typu cash&carry, jeho výhody a nevýhody. Samozrejme, žiaci boli zvedaví i na históriu spoločnosti Metro vo svete resp. na Slovensku a jeho súčasné postavenie na trhu, pôsobenie na území SR. Ako na každom pracovisku, aj tu sa vyžaduje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, predovšetkým na ochranu zdravia všetkých zúčastnených ako aj na zabezpečenie plynulého chodu prevádzky. Práve preto sa žiaci ešte pred začatím exkurzie museli zúčastniť školenia, ktorú vykonala personalistka uvedenej spoločnosti. Celou exkurziou žiakov sprevádzal vedúci zamestnanec spoločnosti, ktorý žiakom podrobne vysvetlil celý proces fungovania veľkoobchodu, previedol nás po celej predajnej i prevádzkovej ploche veľkoobchodu. Vedúci jednotlivých úsekov podrobne referovali o činnosti, ktoré nimi vedený úsek vykonáva.

Pozitívne musíme hodnotiť nielen splnenie cieľa exkurzie, ale aj pozitívny a zodpovedný prístup každého jedného zamestnanca, ktorý prišiel do styku so žiakmi. Tiež ich ľudský prístup a cenné rady do života týkajúce sa štúdia a plnenia si povinností.