Správy - Oznamy

Milí žiaci! Vážení rodičia, vážený pedagogický zbor !

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na pôde Strednej odbornej školy Kráľovský Chlmec z príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2013/2014. Dúfam, že ste si užili krásne a ničím nerušené prázdniny, že sa Vám všetkým podarilo dostatočne si oddýchnuť od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Leto je za nami a my sa tu opäť stretávame, aby ste vy žiaci zasadli do školských lavíc a získavali nové a nové informácie a my pedagógovia, aby sme Vám tie informácie poskytli.

Osobitne vítam žiakov prvých ročníkov, pre ktorých sa naša škola stáva novou, nepoznanou školou. Nie je ľahké vymeniť miesto najstaršieho žiaka ZŠ             za postavenie najmladšieho žiaka SOŠ. Pre mnohých to bude ťažký súboj medzi vlastnou individualitou a prostredím, ktoré má mnoho podôb. Budete si postupne zvykať na nových spolužiakov, budete si musieť zvyknúť na nových učiteľov, ako aj na nových triednych učiteľov.

Škola so svojimi učiteľmi a majstrami odborného výcviku je pripravená, tak ako po minulé roky, urobiť všetko preto, aby ste tu dostali to najkvalitnejšie stredné vzdelanie, aby ste sa v škole dobre cítili.

Zamyslíte sa však sami, čo očakávate od tejto školy, ako môžete pomôcť sebe, spolužiakom, učiteľom, rodičom a škole. Využite možnosti aj  v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti, vyberte si tú oblasť, ktorá vás zaujíma. Každému z vás milí žiaci, sú v tomto smere  dvere otvorené.

Našim maturantom a žiakom tretích ročníkov učebných odborov želám úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a verím, že náročnosť štúdia v poslednom ročníku zvládnu bez problémov.

Milí žiaci !

     Hneď na začiatku školského roka Vás upozorňujem na dodržiavanie školského poriadku –  jasných pravidiel vzájomnej spolupráce. Sme škola, ktorá netoleruje šikanovanie v žiadnej forme, prejavy rasizmu, ničenie školského majetku, užívanie alkoholu ani  iných  omamných  látok v škole, na školských akciách, ale ani na verejnosti v čase mimo vyučovania, drzé až agresívne správanie sa voči vyučujúcim či zamestnancom školy, záškoláctvo. Takže všetko zlé nechajte ďaleko od brán tejto školy !

Naopak, očakávam z vašej strany zodpovedný prístup k plneniu si študijných povinnosti, aby tých negatívnych prejavov bolo čo najmenej.

K tomu Vám prajem do nového školského roku hlavne pevné zdravie a veľa tvorivých síl.

 Vážení rodičia !

Celý pracovný  kolektív školy si praje, aby naša spolupráca a vzájomná dôvera bola čo najlepšia. V tomto duchu si vás dovoľujem požiadať, aby ste sa pravidelne informovali o študijných výsledkoch vašich detí u triedneho učiteľa, aby v prípade potreby mohli byť problémy včas riešené, a aby sa predišlo hraničným situáciám.

Hneď na úvod školského roka chcem zdôrazniť, že nemáme najmenší záujem o to, aby na našej škole boli neprospievajúci žiaci, ale na strane druhej si budeme strážiť úroveň vzdelávania na škole. Každý náš krok vždy viedol a povedie k snahe, aby naša škola bola moderným a kvalitným vzdelávacím zariadením, ktoré bude vychovávať kvalitných absolventov. K tomu, aby to tak aj bolo, veľkou mierou môžete prispieť aj vy – rodičia.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

Na Vás leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces na škole. Vychovávate a vzdelávate celou svojou osobnosťou nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. Škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus,  v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máte poznať. K tomu všetkému vám prajem veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.

Záverom mi dovoľte, osobitne privítať medzi nami kolegyňu slečnu Stellu Baloghovú, ktorá v tomto školskom roku začína na našej škole pôsobiť, ako majsterka odborného výcviku v odbore kaderník. Jej navyše prajem rýchlu adaptáciu s novým prostredím a aby sa v kolektíve dobre cítila.

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Ešte raz Vám do nového školského roka želám veľa úspechov v škole ako i v osobnom živote. Želám Vám, aby sa Vám darilo a aby ste dosahovali len tie najlepšie výsledky.

Vážený prítomní!

Týmto považujem školský rok 2013/2014 na našej škole otvorený.

 

[justified_image_grid ng_gallery=21]