Správy - Oznamy

Košice 30. augusta 2013

Vážení pedagógovia, pracovníci škôl a školských zariadení, milí študenti!

trebula2Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky. To je myšlienka českého spisovateľa Eduarda Bassa, ktorý stvoril slávnu Klapzubovu jedenástku. Myslím si, že je veľmi pravdivá, veď prestávka víťazí vo väčšine ankiet na tému Najobľúbenejší predmet v škole. Prestávka je ten čas, keď organizmus školy bzučí ako úľ, keď sa k vzdelávaniu pridáva aj bežný život. V triedach, na chodbách aj v zborovni. Prestávky robia z každej školy živé spoločenstvo, komunitu ľudí, ktorých na pár rokov spája puto. Začínať nový školský rok asi nie je najvhodnejšie, ale Vám všetkým, vážení pedagógovia, pracovníci škôl a školských zariadení, aj Vám, milí študenti, chcem na jeho prahu zaželať, aby ste svoju školu vnímali ako spoločenstvo, ktoré je Vám blízke a príjemné. Ako priestor, do ktorého každý deň vstupujete s pocitom, že Vám dá niečo pozitívne. Ako miesto, kde máte nielen povinnosti, ale aj kus radosti a životného poslania.

Po veľkej prázdninovej prestávke vstupuje 64 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do nového školského roka. V porovnaní s minulým je to o jednu školu menej. Pokles počtu žiakov nás prinútil, aby sme zrušili SOŠ pôšt a telekomunikácií v Košiciach. Študenti budú pokračovať na Strednej priemyselnej škole dopravnej a som presvedčený, že tým získajú ďalšie možnosti na kvalitné vzdelanie vo svojich odboroch. Pokles demografickej krivky prináša, žiaľ, aj znižovanie počtu tried a následne nevyhnutnosť prispôsobovať týmto počtom stav zamestnancov. Pre nikoho to nie je príjemná situácia, no každá škola musí reagovať na realitu. Pokles demografickej krivky by sa mal podľa štatistík zastaviť až v roku 2016, ale aj tu vidíme ohrozenia, pretože očakávame nárast počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ak pôjde doterajším tempom, nemusí sa nám podariť poskytnúť vzdelávanie všetkým týmto skupinám žiakov. Veríme, že jednotlivé školy, ktoré majú možnosť poskytovať vzdelanie práve im, sa budú aktívnejšie angažovať, aby aj mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia dali možnosť pripraviť sa na uplatnenie v praxi.

Sme hrdí na to, že z 24 centier odborného vzdelávania, ktoré na Slovensku fungujú, je až desať v našich školách. Majú výborné výsledky a ohlas medzi žiakmi, rodičmi i zamestnávateľmi. V minulom školskom roku sme rozbehli aj profiláciu gymnázií, ktorej cieľom je užšia spolupráca s univerzitami a cielenejšia príprava absolventov na ďalšie vysokoškolské štúdium.

Odborné školy by mali pri vytváraní nových odborov a zameraní zohľadňovať nielen záujem zo strany žiakov, ale aj potreby praxe, schopnosti a možnosti svojich zamestnancov, technické možnosti, ktorými disponujú školy aj partneri – zamestnávatelia. Úlohou zriaďovateľa je korigovať a koordinovať tento proces. Byť medzičlánkom, stmeľujúcim prvkom medzi potrebami trhu práce a školami, aby sa nedostatkové profesie na trhu práce stali minulosťou, „tak

V tejto súvislosti musím zdôrazniť, že si vysoko vážime záujem o spoluprácu zo strany zamestnávateľov. Sme kraj, ktorý má v tejto oblasti určite nadpriemerné kontakty škôl so zamestnávateľmi. Sú pretavené do konkrétnych výstupov v centrách odborného vzdelávania, v podmienkach pre výkon praxe žiakov priamo u zamestnávateľov, v poskytnutých finančných prostriedkoch, v technickom zabezpečení, ktoré zamestnávatelia našim školám poskytujú. Veľmi si vážime tých zamestnávateľov, ktorí s nami komunikujú aj v tejto zložitej dobe.

Dôsledky ekonomickej krízy cítime už niekoľko rokov. Napriek tomu sa nám z vlastných prostriedkov i dotácií z eurofondov podarilo dostať na modernú úroveň interiéry niektorých škôl aj ich technickú vybavenosť. Súčasnosť a zmeny systému financovania nás ale nútia pribrzdiť v týchto zámeroch. Stratili sme možnosť prerozdeľovať časť finančných prostriedkov medzi „slabšie školy“. Možnosť investovať majú len tie, kde vďaka vysokému normatívu vzniká určitý prebytok.

Možnosť, ako si pomôcť, vidíme v niektorých odborných školách, ktoré by mohli rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť o práce a služby pre zriaďovateľa. Zamestnanci v rámci podnikateľskej činnosti, ale aj žiaci v rámci produktívnych prác by sa mohli uplatniť pri jednoduchých stavebných prácach, maľovaní, oprave omietok, inštalatérskych prácach. Dosiahli by sme, že finančné prostriedky ostatnú v našom systéme. Na druhej strane dosiahneme aj to, že žiaci nadobudnú potrebnú prax a budú zaujímavejší pre zamestnávateľov. Dnes totiž mnohí pri hľadaní práce stroskotajú na tom, že nemajú požadovanú prax.

Očakávame, že v novom roku sa zmenia aj legislatívne podmienky pre školy. Ministerstvo školstva pracuje na novelizácii troch zásadných právnych noriem: zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o financovaní škôl a zákona o odbornom vzdelávaní. Právne normy by mali do systému vzdelávania vniesť viac transparentnosti, efektívnosti, mali by znamenať aj istý posun smerom dopredu za predpokladu dostatku finančných prostriedkov. Zámer ministerstva je aj zmeniť pomery v školských radách tak, aby zriaďovateľ mohol zásadnejším spôsobom vstupovať do ich činnosti. Netreba to vnímať ako ohrozenie samostatnosti, či zníženie právnej subjektivity. Ako zriaďovateľ však chceme, aby dianie na školách bolo zosúladené s našou filozofiou a možnosťami.

Dovoľte, aby som na začiatku školského roka osobitne poďakoval pedagógom za ich aktivitu a zároveň ich vyzval k tvorivosti pri zavádzaní nových prvkov do chodu školy, k osobnej angažovanosti. Riaditeľom želám, aby mali čo najviac takýchto ľudí, aby sa každá jedna škola mohla posunúť o krok vpred. Som presvedčený, že aktívni a kreatívni učitelia nikdy nebudú nadbytoční. Žiakom želám, aby nikdy neoľutovali svoju voľbu pri výbere školy, aby na škole získali to, kvôli čomu na ňu prišli. Aby získali čo najviac vedomostí a boli aktívni aj pri využívaní voľného času, napr. v dlhodobých športových súťažiach alebo pri aktivitách Regionálneho centra mladých.

Americký humorista Artemus Ward napísal: „Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“ Takých nech máme najviac, aby sme do školy nechodili len kvôli tým prestávkam. Želám vám úspešný školský rok.

JUDr. Zdenko Trebuľa predseda Košického samosprávneho kraja