Školské akcie

buducnost_eu_2013_17-jpgCelokrajské kolo súťaže k Európskemu roku občanov 2013
Čím lepšie budú ľudia v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať na všetkých úrovniach v Európe.

(Vízia pre Európsky rok občanov 2013)

Dňa 27. 5. 2013 sa žiaci školy zúčastnili konferencie s názvom „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Konferenciu organizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková z príležitosti Európskeho roku občanov 2013. Súčasťou programu konferencie bolo aj celokrajské kolo k súťaži pod identickým názvom a organizátorom. Uvedenej akcie sa okrem zástupcov jednotlivých SŠ z regiónu KSK zúčastnili aj veľmi významní hostia, ktorí zároveň tvorili porotu poverenú úlohou vyhodnotiť súťažné práce, a to v nasledovnom zložení:

 • Mgr. Milán Géci, poslanec NR SR – predseda poroty,
 • Mgr. Monika Smolková, poslankyňa EP (člen poroty),
 • Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva (člen poroty),
 • PhDr. Katarína Čižmáriková, predsedkyňa syndikátu novinárov (člen poroty),
 • JUDr. Jaroslav Hlinka, poslanec KSK a starosta MČ Košice – Juh (člen poroty).

Toto celokrajské kolo sa uskutočnilo v dvoch paneloch. V prvom paneli prezentovali svoje projekty školy, ktoré sa zapojili do tejto súťaže na tému: „Moje, naše práva pri európskej občianskej iniciatíve na prijatie nového právneho predpisu EÚ“. V tejto téme súťažilo okrem našej školy aj ďalších päť škôl. Po krátkej prestávke a občerstvení pokračovala konferencia prezentáciou prác na tému: „Moje, naše práva vo voľbách do Európskeho parlamentu“, kde prezentovalo svoje projekty 10 škôl.

Naše súťažné družstvo reprezentovali žiaci 1. ročníka v nasledovnom zložení:

 • Valéria Harcsová, I. A – vedúca skupina, zodpovedná za prezentácia projektu,
 • Viktória Binová, I. A,
 • Lýdia Bundzáková, I. A,
 • Diana Cibáková, I. A,
 • Ján Pankulics, I. B,

a pri príprave pomáhala žiačka Edina Kozinská z I. A triedy, ktorá síce nebola súčasťou projektového tímu, ale svojou aktivitou pozitívne prispela k úspešnej reprezentácii na školskom i celokrajskom kole.  Spomedzi všetkých zapojených a zúčastnených škôl obstála naša škola naozaj výborne. Na spomínanom celokrajskom kole súťaže sme dosiahli nádherné 1. miesto a tým získali možnosť navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu.  Víťazný projekt je zameraný na priblíženie regiónu Medzibodrožia, jeho chránených území, prírodných rezervácií a tiež na poukázanie nedostatkov v ochrane a starostlivosti o životné prostredie v našom okolí. Výsledkom projektu študentov bola snaha vyzvať Európsku komisiu k prijatiu legislatívy, ktorej cieľom je predchádzať a zabrániť rozsiahlemu ničeniu a poškodzovaniu životného prostredia a chránených území. Hlavným cieľom nášho projektu boli nasledovné body:

 1. Predchádzať a zabrániť ničeniu životného prostredia na území Medzibodrožia.
 2. Zabezpečiť, aby fyzické a právnické osoby niesli plnú zodpovednosť za ničenie a poškodzovanie životného prostredia a chránených území v súlade s platnými predpismi a zákonmi.
 3. Rozvinúť osvetovú činnosť na trvalo udržateľnú ochranu životného prostredia novou generáciou.

Veľkú zásluhu na dosiahnutí takéhoto úspechu má predovšetkým naša žiačka Valéria Harcsová, ktorá svojou peknou prezentáciou a perfektnou prípravou vedela projekt hodnoverne podať a priblížiť samotnú problematiku i spôsob jej riešenia. Za tento jej výkon patrí od nás všetkých a odo mňa ako koordinátora súťaže veľké poďakovanie. Zároveň veľké poďakovanie patrí i nášmu pomocnému koordinátorovi Mgr. Zoltánovi Jánošíkovi, ktorý nám svojimi radami a znalosťou problematiky veľmi pomáhal a usmerňoval prácu študentov. Sme naozaj veľmi šťastní za možnosť reprezentovať našu školu na takejto veľkolepej súťaži a zároveň ďakujeme za to množstvo cenných informácií, rád a v neposlednom rade veľmi prospešných skúseností, ktoré sme účasťou na spomínanej akcii získali. Pevne veríme, že i v budúcnosti dostaneme možnosť ukázať čo v nás je, či už v pokračovaní tejto súťaže resp. v nejakých podobných súťažiach, aby sme mohli dokázať, že všetky tie skúsenosti vieme kvalitne využiť a dobre zúročiť. No teraz nás ešte čaká jedna významná cesta, takže končím s odkazom: „Štrasburg POZOR! Tešíme sa na teba!“

 Ing. Valéria Kunová, koordinátor súťaže

[justified_image_grid ng_gallery=4]