Možnosti štúdia
Absolvent učebného odboru je schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel. Pozná a vie používať meracie a diagnostické prístroje. Ovláda opravy podľa dokumentácie výrobcu, štandardnú diagnostiku, identifikáciu základných porúch, ako aj obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v autoopravárenstve. Žiaci aj absolvujú zváračský kurz, čím sa zvýši možnosť ich uplatnenia sa na trhu práce. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list.

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prefabrikátov, blokov a panelov, zhotovovaním izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, rekonštrukčných prác a stavebných montáží. Absolventi po úspešných záverečných skúškach získavajú výučný list.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Absolventi získajú vedomosti o používaní kaderníckych prípravkov na vlasy, o zariadení kaderníckych salónov, o funkciách kaderníckych pomôcok a prístrojoch a postupoch kaderníckych prác.
Dozvedia sa čo najviac o základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť a o výrobe vlasových doplnkov. Okrem toho žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, činnosť podniku a podmienky jeho fungovania. Okrem toho žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, činnosť podniku a podmienky jeho fungovania.

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Absolvent ovláda:

príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb.

 

Absolvent je kvalifikovaný:

  • pracovník schopný vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.
  • pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví elektrotechniky
2487 H 01 autoopravár – mechanik
Absolvent učebného odboru je schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel. Pozná a vie používať meracie a diagnostické prístroje. Ovláda opravy podľa dokumentácie výrobcu, štandardnú diagnostiku, identifikáciu základných porúch, ako aj obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v autoopravárenstve. Žiaci aj absolvujú zváračský kurz, čím sa zvýši možnosť ich uplatnenia sa na trhu práce. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list.

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

3661 H murár

Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prefabrikátov, blokov a panelov, zhotovovaním izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, rekonštrukčných prác a stavebných montáží. Absolventi po úspešných záverečných skúškach získavajú výučný list.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

6456 H kaderník

Absolventi získajú vedomosti o používaní kaderníckych prípravkov na vlasy, o zariadení kaderníckych salónov, o funkciách kaderníckych pomôcok a prístrojoch a postupoch kaderníckych prác.
Dozvedia sa čo najviac o základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť a o výrobe vlasových doplnkov. Okrem toho žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, činnosť podniku a podmienky jeho fungovania. Okrem toho žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, činnosť podniku a podmienky jeho fungovania.

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

2683 H 11 Elektromechanik - Silnoprúdová technika

Absolvent ovláda:

príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb.

 

Absolvent je kvalifikovaný:

  • pracovník schopný vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.
  • pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví elektrotechniky