Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.
Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii.
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy:           štvorročné denné štúdium

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ.

Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie a výučný list

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. Odborná časť štúdia je zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasických strojárskych zariadení, na obsluhu  a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi  štúdia sa uplatňujú vo výrobnej oblasti, technologickej príprave, konštrukčnej príprave výroby a v automobilovom priemysle.

Čo sa naučíte :

 • čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, technickú dokumentáciu a normy,
 • vytvoriť zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov aj s využitím CAD – CAM systémov,
 • v praxi aplikovať lícovaciu sústavu a spôsoby zlícovania súčiastok aj s použitím výpočtov a strojníckych tabuliek,
 • vytvárať jednoduché riadiace programy pre CNC stroje a ich obsluha,
 • vysvetliť základnú konštrukciu číslicovo riadených strojov,
 • navrhovať technologické podmienky obrábania, stroje, nástroje a prípravky pre trieskové spôsoby výroby strojových sú
  čiastok,
 • vykonávať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní kovov,
 • použiť vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky,
 • voliť optimálne pracovné podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu,
 • vysvetliť základy metalografie, skúšok materiálov, tepelného a chemicko – tepelného spracovania kovov,
 • aplikovať programy pre podporu konštrukčnej prípravy výroby a iné s daným odborom súvisiace technologické postupy, ale aj zásady bezpečnosti pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie.

Profity odboru:

 • bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
 • bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
 • bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
 • možnosť získania osvedčení – zváračské zváračské oprávnenie typu Z-M1 a Z-E1, obsluha CNC strojov.

Ukončenie štúdia :

 • maturitné vysvedčenie a výučný list,
 • ďalšie vzdelávanie – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Tento štvorročný študijný odbor ponúkame hlavne tým chlapcom, ktorí sa zaujímajú o elektroniku. Odbor odporúčame predovšetkým tým žiakom, ktorí majú dobrý prospech z matematiky, fyziky a majú dobré abstraktné myslenie. Študenti počas štúdia si osvoja základné zákony elektroniky, plánovanie a meranie základných elektronických obvodov, elektroinštaláciu obytných budov a rozvádzačov nízkeho napätia, montáž a prevádzku elektrotechnických zariadení, ovládajú funkciu a konštrukciu elektrických strojov a prístrojov, spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie, programovanie CNC strojov . Vyučovanie má teoretickú a praktickú časť.  V treťom ročníku žiaci môžu študovať nasledovné špecializácie:

 1. silnoprúdová technika
 2. automatizačná technika
 3. telekomunikačná a zabezpečovacia technika
 4. informačné technológie
 5. autoelektronika
 6. spotrebná technika
 7. technika budov

Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Štúdium sa končí maturitnou skúškou, absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list. Žiaci s dobrým prospechom môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole a na univerzite technického zamerania.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Absolvent tohto odboru získa nevyhnutné všeobecné vzdelanie v oblasti informatiky, cudzích jazykov a široký odborný profil pre pozíciu logistik ako kvalifikovaný pracovník s možnosťou špecializácie na dielčie logistiky. Absolvent získa znalosti v základných technických a ekonomických predmetoch a tak dokáže riešiť technicko-ekonomické problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia pomocou informačných systémov a vie sa pohotovo rozhodovať.

Získané všeobecné a odborné zručnosti a vedomosti sú zárukou vykonávania pracovných činností v oblasti skladového hospodárstva, technickej prípravy výroby,  techniky prepravy a nakladania, techniky dopravy, techniky balenia, podnikovej ekonomiky (prijatie a vystavenie faktúry, objednávky, úhrada faktúr, výpočet a zúčtovanie miezd, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a pod.), marketingu, komunikačnej techniky a informatiky.

K jednotlivým oblastiam patria rôzne logistické činnosti, ktoré sa členia na dve veľké skupiny:

 • Materiálno-technické zásobovanie: plánovanie potrieb podniku, riadenie obstarávania, plánovanie zásob, plánovanie výroby, riadenie výroby, skladové hospodárstvo, manipulácia s materiálom, priemyselné balenie;
 • Odbyt – distribúcia: kompletizácia hotových výrobkov, plánovanie odbytu, riadenie predaja, riadenie dopravy, služby zákazníkom.

Uplatnenie absolventa tohto odboru na trhu práce na Slovensku alebo v rámci Európskej únie je veľmi široké – sú to všetky druhy podnikov či už výrobných alebo nevýrobných, štátna správa, inštitúcie ako napr. nemocnice, školy, ďalej organizácie obchodných, bankových a iných  služieb a pod.

V súčasnej dobe sa logistika čoraz viac uplatňuje aj v súkromnej sfére, či už sa jedná o jednoduché sťahovanie, alebo o start-up firmy, ktorého úspešnosť môže závisieť od správneho a efektívneho plnenia úloh logistiky.

Vyučovací jazyk: slovenský

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

2413 K mechanik strojov a zariadení

Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.
Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii.
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy:           štvorročné denné štúdium

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ.

Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie a výučný list

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. Odborná časť štúdia je zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasických strojárskych zariadení, na obsluhu  a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi  štúdia sa uplatňujú vo výrobnej oblasti, technologickej príprave, konštrukčnej príprave výroby a v automobilovom priemysle.

Čo sa naučíte :

 • čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, technickú dokumentáciu a normy,
 • vytvoriť zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov aj s využitím CAD – CAM systémov,
 • v praxi aplikovať lícovaciu sústavu a spôsoby zlícovania súčiastok aj s použitím výpočtov a strojníckych tabuliek,
 • vytvárať jednoduché riadiace programy pre CNC stroje a ich obsluha,
 • vysvetliť základnú konštrukciu číslicovo riadených strojov,
 • navrhovať technologické podmienky obrábania, stroje, nástroje a prípravky pre trieskové spôsoby výroby strojových sú
  čiastok,
 • vykonávať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní kovov,
 • použiť vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky,
 • voliť optimálne pracovné podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu,
 • vysvetliť základy metalografie, skúšok materiálov, tepelného a chemicko – tepelného spracovania kovov,
 • aplikovať programy pre podporu konštrukčnej prípravy výroby a iné s daným odborom súvisiace technologické postupy, ale aj zásady bezpečnosti pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie.

Profity odboru:

 • bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
 • bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
 • bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
 • možnosť získania osvedčení – zváračské zváračské oprávnenie typu Z-M1 a Z-E1, obsluha CNC strojov.

Ukončenie štúdia :

 • maturitné vysvedčenie a výučný list,
 • ďalšie vzdelávanie – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

2697 K mechanik elektrotechnik

Tento štvorročný študijný odbor ponúkame hlavne tým chlapcom, ktorí sa zaujímajú o elektroniku. Odbor odporúčame predovšetkým tým žiakom, ktorí majú dobrý prospech z matematiky, fyziky a majú dobré abstraktné myslenie. Študenti počas štúdia si osvoja základné zákony elektroniky, plánovanie a meranie základných elektronických obvodov, elektroinštaláciu obytných budov a rozvádzačov nízkeho napätia, montáž a prevádzku elektrotechnických zariadení, ovládajú funkciu a konštrukciu elektrických strojov a prístrojov, spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie, programovanie CNC strojov . Vyučovanie má teoretickú a praktickú časť.  V treťom ročníku žiaci môžu študovať nasledovné špecializácie:

 1. silnoprúdová technika
 2. automatizačná technika
 3. telekomunikačná a zabezpečovacia technika
 4. informačné technológie
 5. autoelektronika
 6. spotrebná technika
 7. technika budov

Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Štúdium sa končí maturitnou skúškou, absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list. Žiaci s dobrým prospechom môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole a na univerzite technického zamerania.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

3968 M logistika

Absolvent tohto odboru získa nevyhnutné všeobecné vzdelanie v oblasti informatiky, cudzích jazykov a široký odborný profil pre pozíciu logistik ako kvalifikovaný pracovník s možnosťou špecializácie na dielčie logistiky. Absolvent získa znalosti v základných technických a ekonomických predmetoch a tak dokáže riešiť technicko-ekonomické problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia pomocou informačných systémov a vie sa pohotovo rozhodovať.

Získané všeobecné a odborné zručnosti a vedomosti sú zárukou vykonávania pracovných činností v oblasti skladového hospodárstva, technickej prípravy výroby,  techniky prepravy a nakladania, techniky dopravy, techniky balenia, podnikovej ekonomiky (prijatie a vystavenie faktúry, objednávky, úhrada faktúr, výpočet a zúčtovanie miezd, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a pod.), marketingu, komunikačnej techniky a informatiky.

K jednotlivým oblastiam patria rôzne logistické činnosti, ktoré sa členia na dve veľké skupiny:

 • Materiálno-technické zásobovanie: plánovanie potrieb podniku, riadenie obstarávania, plánovanie zásob, plánovanie výroby, riadenie výroby, skladové hospodárstvo, manipulácia s materiálom, priemyselné balenie;
 • Odbyt – distribúcia: kompletizácia hotových výrobkov, plánovanie odbytu, riadenie predaja, riadenie dopravy, služby zákazníkom.

Uplatnenie absolventa tohto odboru na trhu práce na Slovensku alebo v rámci Európskej únie je veľmi široké – sú to všetky druhy podnikov či už výrobných alebo nevýrobných, štátna správa, inštitúcie ako napr. nemocnice, školy, ďalej organizácie obchodných, bankových a iných  služieb a pod.

V súčasnej dobe sa logistika čoraz viac uplatňuje aj v súkromnej sfére, či už sa jedná o jednoduché sťahovanie, alebo o start-up firmy, ktorého úspešnosť môže závisieť od správneho a efektívneho plnenia úloh logistiky.

Vyučovací jazyk: slovenský

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)