Maturita pre dospelých: dennou formou štúdia (2 roky), externou večernou formou štúdia (3 roky)

Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlmci má viac ako 110 ročnú tradíciu. Za toto obdobie opustilo bránu školy veľa odborníkov, ktorí tu mali možnosť získať odborné alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Naša škola kladie veľký dôraz na odbornosť, na jeho rozvoj, lebo všetci sme si vedomí toho, že v dnešnej dobe je vzdelanie nesmierne dôležité aj preto, aby každý mal rovnakú možnosť uplatniť sa na trhu práce. Tomu zodpovedá aj získanie úplného stredného odborného vzdelania.
S týmto cieľom bolo na našej škole zavedené nadstavbové štúdium. Do úvahy sme vzali aj postavenie a potreby nášho regiónu, aby sme ďalším štúdiom poskytli možnosť tým, ktorí už majú odborné vzdelanie a majú výučný list, ale popri zamestnaní by chceli ďalej študovať. Pri tomto type štúdia môžu títo absolventi získať maturitné vysvedčenie. Počas štúdia sa vzdelávajú vo všeobecných i odborných predmetoch. Tu získané maturitné vysvedčenie oprávňuje k ďalšiemu štúdiu buď na inej strednej škole, alebo na vysokej škole. V každom ďalšom vzdelávaní je dôležitá motivácia. Preto aj my sa snažíme vzdelávať v znamení kreativity, veď tá bude kľúčom úspechu vo vašom odbore.

Úplné stredné odborné vzdelanie je možné získať v týchto odboroch:

3659 L Stavebníctvo

Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technický zamestnanec pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe, ako samostatne zárobkovo činná osoba. V oblasti organizácie a riadenia výroby pozná základné pojmy a vzťahy z ekonomiky a organizácie prác, princípy racionalizácie technických a technologických procesov, zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti, prípravy a organizácie stavieb. Dodržiava technologickú disciplínu a kvalitu výroby. Vie sa presne technicky vyjadrovať v písomnom a ústnom prejave. Pozná základné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne predpisy, ako aj ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Má základné vedomosti o význame, obsahu, plánovania a financovania investičnej výstavby, o členení cyklu investičného procesu a jeho účastníkoch, o ich vzájomných vzťahoch. Absolvent si osvojí vedomosti o právach a povinnostiach riadiaceho zamestnanca, o činiteľoch ovplyvňujúcich pracovný výkon a vedomosti nevyhnutné pre riadenie pracovných kolektívov. Absolvent má široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, je schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie pracovať samostatne aj v tíme a naďalej sa vzdelávať. Je pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium.

6426 L Vlasová kozmetika

Študijný odbor 6426 4 vlasová kozmetika prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore kaderník.
Absolvent dvojročného študijného odboru vlasová kozmetika je schopný samostatne pracovať v oblasti manažovania kaderníckych a vizážistických služieb a je schopný samostatnej podnikateľskej činnosti. Rozširuje odborné a praktické vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, za použitia kozmetických prípravkov na ošetrenie a líčenie pleti, na osobnú hygienu, s využitím kozmetických prístrojov, správneho technologického postupu starostlivosti o pleť, pri manikúre a pedikúre. Dopĺňa ekonomické, psychologické, estetické a výtvarné vedomosti absolventa potrebné pre úspešný výkon povolania.
Odbor umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania. Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Vzdelávací  program odboru 6426 L Vlasová kozmetika

2414 L Strojárstvo

Absolvent študijného odboru strojárstvo je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce s odbornými, teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti vykonávania a obsluhy automatizačných a počítačových systémov, kontroly a merania materiálov, polotovarov a výrobkov, vypracovania podnikateľského zámeru určovania funkčných skúšok, meracích a regulačných zariadení, vykonávania špecifických opráv a montáži a vedomosti ekonomického charakteru. Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške.

Vzdelávací program odboru  2414 L Strojárstvo

3125 L 00 Odevníctvo

Absolvent vzdelávacieho smeru textil a odevníctvo je pripravený na uplatnenie v rôznych pracovných povolaniach textilného, odevného odvetvia a technického zamerania textilného a odevného priemyslu ako aj v službách obyvateľstvu, ktoré majú poradenský charakter v oblastiach stylingu a modelingu. Absolvent nájde uplatnenie aj v profesiách návrhárov odevov, odevných dizajnérov, v pozíciách riadiaceho stredného manažmentu, v podnikaní v súkromných firmách a ako odborne erudovaný pracovník v remeselnom spracovaní textilu, odevov, technických textílií, ale aj iných oblastiach hospodárstva.
Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru odevníctvo maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe.

Vzdelávací program odboru 3125 L 00 Odevníctvo

2675 L Elektrotechnika

Študijný odbor elektrotechnika pripravuje absolventov s úplným stredným odborným vzdelaním zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti energetiky, rozvodných zariadení, výroby, prevádzky elektrických strojov a zariadení, elektronických zariadení rôznych konštrukcií. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví elektrotechniky, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní. Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a pomaturitné štúdium.

GDE Error: Requested URL is invalid