Správy - Oznamy

 

Zemanta Related Posts Thumbnail SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2009 a má zavedený efektívny systém manažérstva kvality.
Produktom Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec je v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 “Výchovno – vzdelávací proces”.
Za najdôležitejšie kritérium, ktoré určuje kvalitu školy, považujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Všetky rozhodnutia vedú k žiakovi a v záujme žiaka.